shell实例手册

shell实例手册,加入博客方便查看。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711

1文件{

touch file # 创建空白文件
rm -rf 目录名 # 不提示删除非空目录(-r:递归删除 -f强制)
dos2unix # windows文本转linux文本
unix2dos # linux文本转windows文本
enca filename # 查看编码 安装 yum install -y enca
md5sum # 查看md5值
ln 源文件 目标文件 # 硬链接
ln -s 源文件 目标文件 # 符号连接
readlink -f /data # 查看连接真实目录
cat file | nl |less # 查看上下翻页且显示行号 q退出
head # 查看文件开头内容
head -c 10m # 截取文件中10M内容
split -C 10M # 将文件切割大小为10M
tail -f file # 查看结尾 监视日志文件
file # 检查文件类型
umask # 更改默认权限
uniq # 删除重复的行
uniq -c # 重复的行出现次数
uniq -u # 只显示不重复行
paste a b # 将两个文件合并用tab键分隔开
paste -d'+' a b # 将两个文件合并指定'+'符号隔开
paste -s a # 将多行数据合并到一行用tab键隔开
chattr +i /etc/passwd # 设置不可改变位
more # 向下分面器
locate 字符串 # 搜索
wc -l file # 查看行数
cp filename{,.bak} # 快速备份一个文件
\cp a b # 拷贝不提示 既不使用别名 cp -i
rev # 将行中的字符逆序排列
comm -12 2 3 # 行和行比较匹配
iconv -f gbk -t utf8 原.txt > 新.txt # 转换编码
rename 原模式 目标模式 文件 # 重命名 可正则
watch -d -n 1 'df; ls -FlAt /path' # 实时某个目录下查看最新改动过的文件
cp -v /dev/dvd /rhel4.6.iso9660 # 制作镜像
diff suzu.c suzu2.c > sz.patch # 制作补丁
patch suzu.c < sz.patch # 安装补丁

sort排序{

-t # 指定排序时所用的栏位分隔字符
-n # 依照数值的大小排序
-r # 以相反的顺序来排序
-f # 排序时,将小写字母视为大写字母
-d # 排序时,处理英文字母、数字及空格字符外,忽略其他的字符
-c # 检查文件是否已经按照顺序排序
-b # 忽略每行前面开始处的空格字符
-M # 前面3个字母依照月份的缩写进行排序
-k # 指定域
-m # 将几个排序好的文件进行合并
+<起始栏位>-<结束栏位> # 以指定的栏位来排序,范围由起始栏位到结束栏位的前一栏位。
-o # 将排序后的结果存入指定的文
n # 表示进行排序
r # 表示逆序

sort -n # 按数字排序
sort -nr # 按数字倒叙
sort -u # 过滤重复行
sort -m a.txt c.txt # 将两个文件内容整合到一起
sort -n -t' ' -k 2 -k 3 a.txt # 第二域相同,将从第三域进行升降处理
sort -n -t':' -k 3r a.txt # 以:为分割域的第三域进行倒叙排列
sort -k 1.3 a.txt # 从第三个字母起进行排序
sort -t" " -k 2n -u a.txt # 以第二域进行排序,如果遇到重复的,就删除

}

find查找{

# linux文件无创建时间
# Access 使用时间
# Modify 内容修改时间
# Change 状态改变时间(权限、属主)
# 时间默认以24小时为单位,当前时间到向前24小时为0天,向前48-72小时为2天
# -and 且 匹配两个条件 参数可以确定时间范围 -mtime +2 -and -mtime -4
# -or 或 匹配任意一个条件

find /etc -name http # 按文件名查找
find . -type f # 查找某一类型文件
find / -perm # 按照文件权限查找
find / -user # 按照文件属主查找
find / -group # 按照文件所属的组来查找文件
find / -atime -n # 文件使用时间在N天以内
find / -atime +n # 文件使用时间在N天以前
find / -mtime -n # 文件内容改变时间在N天以内
find / -mtime +n # 文件内容改变时间在N天以前
find / -ctime +n # 文件状态改变时间在N天前
find / -ctime -n # 文件状态改变时间在N天内
find / -size +1000000c -print # 查找文件长度大于1M字节的文件
find /etc -name "passwd*" -exec grep "xuesong" {} \; # 按名字查找文件传递给-exec后命令
find . -name 't*' -exec basename {} \; # 查找文件名,不取路径
find . -type f -name "err*" -exec rename err ERR {} \; # 批量改名(查找err 替换为 ERR {}文件
find 路径 -name *name1* -or -name *name2* # 查找任意一个关键字

}

vim编辑器{

gconf-editor # 配置编辑器
/etc/vimrc # 配置文件路径
vim +24 file # 打开文件定位到指定行
vim file1 file2 # 打开多个文件
vim -O2 file1 file2 # 垂直分屏
vim -on file1 file2 # 水平分屏
sp filename # 上下分割打开新文件
vsp filename # 左右分割打开新文件
Ctrl+W [操作] # 多个文件间操作 大写W # 操作: 关闭当前窗口c 屏幕高度一样= 增加高度+ 移动光标所在屏 右l 左h 上k 下j 中h 下一个w
:n # 编辑下一个文件
:2n # 编辑下二个文件
:N # 编辑前一个文件
:rew # 回到首文件
:set nu # 打开行号
:set nonu # 取消行号
200G # 跳转到200
:nohl # 取消高亮
:set autoindent # 设置自动缩进
:set ff # 查看文本格式
:set binary # 改为unix格式
ctrl+ U # 向前翻页
ctrl+ D # 向后翻页
%s/字符1/字符2/g # 全部替换
X # 文档加密

}

归档解压缩{

tar zxvpf gz.tar.gz -C 放到指定目录 包中的目录 # 解包tar.gz 不指定目录则全解压
tar zcvpf /$path/gz.tar.gz * # 打包gz 注意*最好用相对路径
tar zcf /$path/gz.tar.gz * # 打包正确不提示
tar ztvpf gz.tar.gz # 查看gz
tar xvf 1.tar -C 目录 # 解包tar
tar -cvf 1.tar * # 打包tar
tar tvf 1.tar # 查看tar
tar -rvf 1.tar 文件名 # 给tar追加文件
tar --exclude=/home/dmtsai -zcvf myfile.tar.gz /home/* /etc # 打包/home, /etc ,但排除 /home/dmtsai
tar -N "2005/06/01" -zcvf home.tar.gz /home # 在 /home 当中,比 2005/06/01 新的文件才备份
tar -zcvfh home.tar.gz /home # 打包目录中包括连接目录
zgrep 字符 1.gz # 查看压缩包中文件字符行
bzip2 -dv 1.tar.bz2 # 解压bzip2
bzip2 -v 1.tar # bzip2压缩
bzcat # 查看bzip2
gzip A # 直接压缩文件 # 压缩后源文件消失
gunzip A.gz # 直接解压文件 # 解压后源文件消失
gzip -dv 1.tar.gz # 解压gzip到tar
gzip -v 1.tar # 压缩tar到gz
unzip zip.zip # 解压zip
zip zip.zip * # 压缩zip
# rar3.6下载: http://www.rarsoft.com/rar/rarlinux-3.6.0.tar.gz
rar a rar.rar *.jpg # 压缩文件为rar包
unrar x rar.rar # 解压rar包
7z a 7z.7z * # 7z压缩
7z e 7z.7z # 7z解压

}

文件ACL权限控制{

getfacl 1.test # 查看文件ACL权限
setfacl -R -m u:xuesong:rw- 1.test # 对文件增加用户的读写权限 -R 递归

}

svn更新代码{

--force # 强制覆盖
/usr/bin/svn --username user --password passwd co $Code ${SvnPath}src/ # 检出整个项目
/usr/bin/svn --username user --password passwd export $Code$File ${SvnPath}src/$File # 导出个别文件

}

恢复rm删除的文件{

# debugfs针对 ext2 # ext3grep针对 ext3 # extundelete针对 ext4
df -T # 首先查看磁盘分区格式
umount /data/ # 卸载挂载,数据丢失请首先卸载挂载,或重新挂载只读
ext3grep /dev/sdb1 --ls --inode 2 # 记录信息继续查找目录下文件inode信息
ext3grep /dev/sdb1 --ls --inode 131081 # 此处是inode
ext3grep /dev/sdb1 --restore-inode 49153 # 记录下inode信息开始恢复目录

}

}

2软件{

rpm{

rpm -ivh lynx # rpm安装
rpm -e lynx # 卸载包
rpm -e lynx --nodeps # 强制卸载
rpm -qa # 查看所有安装的rpm包
rpm -qa | grep lynx # 查找包是否安装
rpm -ql # 软件包路径
rpm -Uvh # 升级包
rpm --test lynx # 测试
rpm -qc # 软件包配置文档
rpm --import /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-6 # 导入rpm的签名信息

}

yum{

yum list # 查找所有列表
yum install 包名 # 安装包和依赖包
yum -y update # 升级所有包版本,依赖关系,系统版本内核都升级
yum -y update 软件包名 # 升级指定的软件包
yum -y upgrade # 不改变软件设置更新软件,系统版本升级,内核不改变
yum search mail # yum搜索相关包
yum grouplist # 软件包组
yum -y groupinstall "Virtualization" # 安装软件包组

}

yum扩展源{

# 包下载地址:http://download.fedoraproject.org/pub/epel # 选择版本
wget http://download.fedoraproject.org/pub/epel/5/i386/epel-release-5-4.noarch.rpm
rpm -Uvh epel-release-5-4.noarch.rpm

}

自定义yum源{

find /etc/yum.repos.d -name "*.repo" -exec mv {} {}.bak \;

vim /etc/yum.repos.d/yum.repo
[yum]
#http
baseurl=http://10.0.0.1/centos5.5
#挂载iso
#mount -o loop CentOS-5.8-x86_64-bin-DVD-1of2.iso /data/iso/
#本地
#baseurl=file:///data/iso/
enable=1

#导入key
rpm --import /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-5

}

编译{

源码安装{

./configure --help # 查看所有编译参数
./configure --prefix=/usr/local/ # 配置参数
make # 编译
make install # 安装包
make clean # 清除编译结果

}

perl程序编译{

perl Makefile.PL
make
make test
make install

}

python程序编译{

python file.py

}

编译c程序{

gcc -g hello.c -o hello

}

}

}

3系统{

wall   # 给其它用户发消息
whereis ls # 查找命令的目录
which # 查看当前要执行的命令所在的路径
clear # 清空整个屏幕
reset # 重新初始化屏幕
cal # 显示月历
echo -n 123456 | md5sum # md5加密
mkpasswd # 随机生成密码 -l位数 -C大小 -c小写 -d数字 -s特殊字符
netstat -anlp | grep port # 是否打开了某个端口
ntpdate stdtime.gov.hk # 同步时间
tzselect # 选择时区 #+8=(5 9 1 1) # (TZ='Asia/Shanghai'; export TZ)括号内写入 /etc/profile
/sbin/hwclock -w # 保存到硬件
/etc/shadow # 账户影子文件
LANG=en # 修改语言
vim /etc/sysconfig/i18n # 修改编码 LANG="en_US.UTF-8"
export LC_ALL=C # 强制字符集
vi /etc/hosts # 查询静态主机名
alias # 别名
watch uptime # 监测命令动态刷新
ipcs -a # 查看Linux系统当前单个共享内存段的最大值
lsof |grep /lib # 查看加载库文件
ldconfig # 动态链接库管理命令
dist-upgrade # 会改变配置文件,改变旧的依赖关系,改变系统版本
/boot/grub/grub.conf # grub启动项配置
sysctl -p # 修改内核参数/etc/sysctl.conf,让/etc/rc.d/rc.sysinit读取生效
mkpasswd -l 8 -C 2 -c 2 -d 4 -s 0 # 随机生成指定类型密码
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_syncookies # 使TCP SYN Cookie 保护生效 # "SYN Attack"是一种拒绝服务的攻击方式

开机启动脚本顺序{

/etc/profile
/etc/profile.d/*.sh
~/bash_profile
~/.bashrc
/etc/bashrc

}

进程管理{

ps -eaf # 查看所有进程
kill -9 PID # 强制终止某个PID进程
kill -15 PID # 安全退出 需程序内部处理信号
cmd & # 命令后台运行
nohup cmd & # 后台运行不受shell退出影响
ctrl+z # 将前台放入后台(暂停)
jobs # 查看后台运行程序
bg 2 # 启动后台暂停进程
fg 2 # 调回后台进程
pstree # 进程树
vmstat 1 9 # 每隔一秒报告系统性能信息9次
sar # 查看cpu等状态
lsof file # 显示打开指定文件的所有进程
lsof -i:32768 # 查看端口的进程
renice +1 180 # 把180号进程的优先级加1
ps aux |grep -v USER | sort -nk +4 | tail # 显示消耗内存最多的10个运行中的进程,以内存使用量排序.cpu +3

top{

前五行是系统整体的统计信息。
第一行: 任务队列信息,同 uptime 命令的执行结果。内容如下:
01:06:48 当前时间
up 1:22 系统运行时间,格式为时:分
1 user 当前登录用户数
load average: 0.06, 0.60, 0.48 系统负载,即任务队列的平均长度。
三个数值分别为 1分钟、5分钟、15分钟前到现在的平均值。

第二、三行:为进程和CPU的信息。当有多个CPU时,这些内容可能会超过两行。内容如下:
Tasks: 29 total 进程总数
1 running 正在运行的进程数
28 sleeping 睡眠的进程数
0 stopped 停止的进程数
0 zombie 僵尸进程数
Cpu(s): 0.3% us 用户空间占用CPU百分比
1.0% sy 内核空间占用CPU百分比
0.0% ni 用户进程空间内改变过优先级的进程占用CPU百分比
98.7% id 空闲CPU百分比
0.0% wa 等待输入输出的CPU时间百分比
0.0% hi
0.0% si

第四、五行:为内存信息。内容如下:
Mem: 191272k total 物理内存总量
173656k used 使用的物理内存总量
17616k free 空闲内存总量
22052k buffers 用作内核缓存的内存量
Swap: 192772k total 交换区总量
0k used 使用的交换区总量
192772k free 空闲交换区总量
123988k cached 缓冲的交换区总量。
内存中的内容被换出到交换区,而后又被换入到内存,但使用过的交换区尚未被覆盖,
该数值即为这些内容已存在于内存中的交换区的大小。
相应的内存再次被换出时可不必再对交换区写入。

进程信息区,各列的含义如下: # 显示各个进程的详细信息

序号 列名 含义
a PID 进程id
b PPID 父进程id
c RUSER Real user name
d UID 进程所有者的用户id
e USER 进程所有者的用户名
f GROUP 进程所有者的组名
g TTY 启动进程的终端名。不是从终端启动的进程则显示为 ?
h PR 优先级
i NI nice值。负值表示高优先级,正值表示低优先级
j P 最后使用的CPU,仅在多CPU环境下有意义
k %CPU 上次更新到现在的CPU时间占用百分比
l TIME 进程使用的CPU时间总计,单位秒
m TIME+ 进程使用的CPU时间总计,单位1/100秒
n %MEM 进程使用的物理内存百分比
o VIRT 进程使用的虚拟内存总量,单位kb。VIRT=SWAP+RES
p SWAP 进程使用的虚拟内存中,被换出的大小,单位kb。
q RES 进程使用的、未被换出的物理内存大小,单位kb。RES=CODE+DATA
r CODE 可执行代码占用的物理内存大小,单位kb
s DATA 可执行代码以外的部分(数据段+栈)占用的物理内存大小,单位kb
t SHR 共享内存大小,单位kb
u nFLT 页面错误次数
v nDRT 最后一次写入到现在,被修改过的页面数。
w S 进程状态。
D=不可中断的睡眠状态
R=运行
S=睡眠
T=跟踪/停止
Z=僵尸进程
x COMMAND 命令名/命令行
y WCHAN 若该进程在睡眠,则显示睡眠中的系统函数名
z Flags 任务标志,参考 sched.h

}

linux操作系统提供的信号{

kill -l # 查看linux提供的信号
trap "echo aaa" 2 3 15 # shell使用 trap 捕捉退出信号

# 发送信号一般有两种原因:
# 1(被动式) 内核检测到一个系统事件.例如子进程退出会像父进程发送SIGCHLD信号.键盘按下control+c会发送SIGINT信号
# 2(主动式) 通过系统调用kill来向指定进程发送信号
# 进程结束信号 SIGTERM 和 SIGKILL 的区别: SIGTERM 比较友好,进程能捕捉这个信号,根据您的需要来关闭程序。在关闭程序之前,您可以结束打开的记录文件和完成正在做的任务。在某些情况下,假如进程正在进行作业而且不能中断,那么进程可以忽略这个SIGTERM信号。
# 如果一个进程收到一个SIGUSR1信号,然后执行信号绑定函数,第二个SIGUSR2信号又来了,第一个信号没有被处理完毕的话,第二个信号就会丢弃。

SIGHUP 1 A # 终端挂起或者控制进程终止
SIGINT 2 A # 键盘终端进程(如control+c)
SIGQUIT 3 C # 键盘的退出键被按下
SIGILL 4 C # 非法指令
SIGABRT 6 C # 由abort(3)发出的退出指令
SIGFPE 8 C # 浮点异常
SIGKILL 9 AEF # Kill信号 立刻停止
SIGSEGV 11 C # 无效的内存引用
SIGPIPE 13 A # 管道破裂: 写一个没有读端口的管道
SIGALRM 14 A # 闹钟信号 由alarm(2)发出的信号
SIGTERM 15 A # 终止信号,可让程序安全退出 kill -15
SIGUSR1 30,10,16 A # 用户自定义信号1
SIGUSR2 31,12,17 A # 用户自定义信号2
SIGCHLD 20,17,18 B # 子进程结束自动向父进程发送SIGCHLD信号
SIGCONT 19,18,25 # 进程继续(曾被停止的进程)
SIGSTOP 17,19,23 DEF # 终止进程
SIGTSTP 18,20,24 D # 控制终端(tty)上按下停止键
SIGTTIN 21,21,26 D # 后台进程企图从控制终端读
SIGTTOU 22,22,27 D # 后台进程企图从控制终端写

缺省处理动作一项中的字母含义如下:
A 缺省的动作是终止进程
B 缺省的动作是忽略此信号,将该信号丢弃,不做处理
C 缺省的动作是终止进程并进行内核映像转储(dump core),内核映像转储是指将进程数据在内存的映像和进程在内核结构中的部分内容以一定格式转储到文件系统,并且进程退出执行,这样做的好处是为程序员提供了方便,使得他们可以得到进程当时执行时的数据值,允许他们确定转储的原因,并且可以调试他们的程序。
D 缺省的动作是停止进程,进入停止状况以后还能重新进行下去,一般是在调试的过程中(例如ptrace系统调用)
E 信号不能被捕获
F 信号不能被忽略
}

}

日志管理{

history # 历时命令默认1000条
HISTTIMEFORMAT="%Y-%m-%d %H:%M:%S " # 让history命令显示具体时间
history -c # 清除记录命令
cat $HOME/.bash_history # 历史命令记录文件
last # 查看登陆过的用户信息
who /var/log/wtmp # 查看登陆过的用户信息
lastlog # 用户最后登录的时间
lastb -a # 列出登录系统失败的用户相关信息
/var/log/btmp # 登录失败二进制日志记录文件
tail -f /var/log/messages # 系统日志
tail -f /var/log/secure # ssh日志

}

selinux{

sestatus -v # 查看selinux状态
getenforce # 查看selinux模式
setenforce 0 # 设置selinux为宽容模式(可避免阻止一些操作)
semanage port -l # 查看selinux端口限制规则
semanage port -a -t http_port_t -p tcp 8000 # 在selinux中注册端口类型
vi /etc/selinux/config # selinux配置文件
SELINUX=enfoceing # 关闭selinux 把其修改为 SELINUX=disabled

}

查看剩余内存{

free -m
#-/+ buffers/cache: 6458 1649
#6458M为真实使用内存 1649M为真实剩余内存(剩余内存+缓存+缓冲器)
#linux会利用所有的剩余内存作为缓存,所以要保证linux运行速度,就需要保证内存的缓存大小

}

系统信息{

uname -a # 查看Linux内核版本信息
cat /proc/version # 查看内核版本
cat /etc/issue # 查看系统版本
lsb_release -a # 查看系统版本 需安装 centos-release
locale -a # 列出所有语系
hwclock # 查看时间
who # 当前在线用户
w # 当前在线用户
whoami # 查看当前用户名
logname # 查看初始登陆用户名
uptime # 查看服务器启动时间
sar -n DEV 1 10 # 查看网卡网速流量
dmesg # 显示开机信息
lsmod # 查看内核模块

}

硬件信息{

more /proc/cpuinfo # 查看cpu信息
cat /proc/cpuinfo | grep name | cut -f2 -d: | uniq -c # 查看cpu型号和逻辑核心数
getconf LONG_BIT # cpu运行的位数
cat /proc/cpuinfo | grep physical | uniq -c # 物理cpu个数
cat /proc/cpuinfo | grep flags | grep ' lm ' | wc -l # 结果大于0支持64位
cat /proc/cpuinfo|grep flags # 查看cpu是否支持虚拟化 pae支持半虚拟化 IntelVT 支持全虚拟化
more /proc/meminfo # 查看内存信息
dmidecode # 查看全面硬件信息
dmidecode | grep "Product Name" # 查看服务器型号
dmidecode | grep -P -A5 "Memory\s+Device" | grep Size | grep -v Range # 查看内存插槽
cat /proc/mdstat # 查看软raid信息
cat /proc/scsi/scsi # 查看Dell硬raid信息(IBM、HP需要官方检测工具)
lspci # 查看硬件信息
lspci|grep RAID # 查看是否支持raid
lspci -vvv |grep Ethernet # 查看网卡型号
lspci -vvv |grep Kernel|grep driver # 查看驱动模块
modinfo tg2 # 查看驱动版本(驱动模块)
ethtool -i em1 # 查看网卡驱动版本

}

终端快捷键{

Ctrl+A  # 行前
Ctrl+E  # 行尾
Ctrl+S  # 终端锁屏
Ctrl+Q  # 解锁屏
Ctrl+D  # 退出

}

开机启动模式{

vi /etc/inittab
id:3:initdefault: # 3为多用户命令
#ca::ctrlaltdel:/sbin/shutdown -t3 -r now # 注释此行 禁止 ctrl+alt+del 关闭计算机

}

终端提示显示{

echo $PS1 # 环境变量控制提示显示
PS1='[\u@ \H \w \A \@#]\$'
PS1='[\u@\h \W]\$'

}

定时任务{

at 5pm + 3 days /bin/ls # 单次定时任务 指定三天后下午5:00执行/bin/ls

crontab -e # 编辑周期任务
#分钟 小时 天 月 星期 命令或脚本
1,30 1-3/2 * * * 命令或脚本 >> file.log 2>&1
echo "40 7 * * 2 /root/sh">>/var/spool/cron/root # 直接将命令写入周期任务
crontab -l # 查看自动周期性任务
crontab -r # 删除自动周期性任务
cron.deny和cron.allow # 禁止或允许用户使用周期任务
service crond start|stop|restart # 启动自动周期性服务

}

date{

date -s 20091112 # 设日期
date -s 18:30:50 # 设时间
date -d "7 days ago" +%Y%m%d # 7天前日期
date -d "5 minute ago" +%H:%M # 5分钟前时间
date -d "1 month ago" +%Y%m%d # 一个月前
date +%Y-%m-%d -d '20110902' # 日期格式转换
date +%Y-%m-%d_%X # 日期和时间
date +%N # 纳秒
date -d "2012-08-13 14:00:23" +%s # 换算成秒计算(1970年至今的秒数)
date -d "@1363867952" +%Y-%m-%d-%T # 将时间戳换算成日期
date -d "1970-01-01 UTC 1363867952 seconds" +%Y-%m-%d-%T # 将时间戳换算成日期
date -d "`awk -F. '{print $1}' /proc/uptime` second ago" +"%Y-%m-%d %H:%M:%S" # 格式化系统启动时间(多少秒前)

}

最大连接数{

ulimit -SHn 65535 # 修改最大打开文件数(等同最大连接数)
ulimit -a # 查看

/etc/security/limits.conf # 进程最大打开文件数
# nofile 可以被理解为是文件句柄数 文件描述符 还有socket数
* soft nofile 65535
* hard nofile 65535
# 最大进程数
* soft nproc 65535
* hard nproc 65535

# 如果/etc/security/limits.d/有配置文件,将会覆盖/etc/security/limits.conf里的配置
# 即/etc/security/limits.d/的配置文件里就不要有同样的参量设置
/etc/security/limits.d/90-nproc.conf # centos6.3的最大进程数文件
* soft nproc 65535
* hard nproc 65535

}

sudo{

visudo # sudo命令权限添加
用户 别名(可用all)=NOPASSWD:命令1,命令2
wangming linuxfan=NOPASSWD:/sbin/apache start,/sbin/apache restart
UserName ALL=(ALL) ALL
peterli ALL=(ALL) NOPASSWD:/sbin/service
Defaults requiretty # sudo不允许后台运行,注释此行既允许
Defaults !visiblepw # sudo不允许远程,去掉!既允许

}

grub开机启动项添加{

vim /etc/grub.conf
title ms-dos
rootnoverify (hd0,0)
chainloader +1

}

stty{

#stty时一个用来改变并打印终端行设置的常用命令

stty iuclc # 在命令行下禁止输出大写
stty -iuclc # 恢复输出大写
stty olcuc # 在命令行下禁止输出小写
stty -olcuc # 恢复输出小写
stty size # 打印出终端的行数和列数
stty eof "string" # 改变系统默认ctrl+D来表示文件的结束
stty -echo # 禁止回显
stty echo # 打开回显
stty -echo;read;stty echo;read # 测试禁止回显
stty igncr # 忽略回车符
stty -igncr # 恢复回车符
stty erase '#' # 将#设置为退格字符
stty erase '^?' # 恢复退格字符

定时输入{

timeout_read(){
timeout=$1
old_stty_settings=`stty -g` # save current settings
stty -icanon min 0 time 100 # set 10seconds,not 100seconds
eval read varname  # =read $varname
stty "$old_stty_settings"  # recover settings
}

read -t 10 varname # 更简单的方法就是利用read命令的-t选项

}

检测用户按键{

#!/bin/bash
old_tty_settings=$(stty -g) # 保存老的设置(为什么?).
stty -icanon
Keypress=$(head -c1) # 或者使用$(dd bs=1 count=1 2> /dev/null)
echo "Key pressed was \""$Keypress"\"."
stty "$old_tty_settings" # 恢复老的设置.
exit 0

}

}

iptables{

内建三个表:nat mangle 和 filter
filter预设规则表,有INPUT、FORWARD 和 OUTPUT 三个规则链
vi /etc/sysconfig/iptables # 配置文件
INPUT # 进入
FORWARD # 转发
OUTPUT # 出去
ACCEPT # 将封包放行
REJECT # 拦阻该封包
DROP # 丢弃封包不予处理
-A # 在所选择的链(INPUT等)末添加一条或更多规则
-D # 删除一条
-E # 修改
-p # tcp、udp、icmp 0相当于所有all !取反
-P # 设置缺省策略(与所有链都不匹配强制使用此策略)
-s # IP/掩码 (IP/24) 主机名、网络名和清楚的IP地址 !取反
-j # 目标跳转,立即决定包的命运的专用内建目标
-i # 进入的(网络)接口 [名称] eth0
-o # 输出接口[名称]
-m # 模块
--sport # 源端口
--dport # 目标端口

iptables -F # 将防火墙中的规则条目清除掉 # 注意: iptables -P INPUT ACCEPT
iptables-restore < 规则文件 # 导入防火墙规则
/etc/init.d/iptables save # 保存防火墙设置
/etc/init.d/iptables restart # 重启防火墙服务
iptables -L -n # 查看规则
iptables -t nat -nL # 查看转发

iptables实例{

iptables -L INPUT # 列出某规则链中的所有规则
iptables -X allowed # 删除某个规则链 ,不加规则链,清除所有非内建的
iptables -Z INPUT # 将封包计数器归零
iptables -N allowed # 定义新的规则链
iptables -P INPUT DROP # 定义过滤政策
iptables -A INPUT -s 192.168.1.1 # 比对封包的来源IP # ! 192.168.0.0/24 ! 反向对比
iptables -A INPUT -d 192.168.1.1 # 比对封包的目的地IP
iptables -A INPUT -i eth0 # 比对封包是从哪片网卡进入
iptables -A FORWARD -o eth0 # 比对封包要从哪片网卡送出 eth+表示所有的网卡
iptables -A INPUT -p tcp # -p ! tcp 排除tcp以外的udp、icmp。-p all所有类型
iptables -D INPUT 8 # 从某个规则链中删除一条规则
iptables -D INPUT --dport 80 -j DROP # 从某个规则链中删除一条规则
iptables -R INPUT 8 -s 192.168.0.1 -j DROP # 取代现行规则
iptables -I INPUT 8 --dport 80 -j ACCEPT # 插入一条规则
iptables -A INPUT -i eth0 -j DROP # 其它情况不允许
iptables -A INPUT -p tcp -s IP -j DROP # 禁止指定IP访问
iptables -A INPUT -p tcp -s IP --dport port -j DROP # 禁止指定IP访问端口
iptables -A INPUT -s IP -p tcp --dport port -j ACCEPT # 允许在IP访问指定端口
iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j DROP # 禁止使用某端口
iptables -A INPUT -i eth0 -p icmp -m icmp --icmp-type 8 -j DROP # 禁止icmp端口
iptables -A INPUT -i eth0 -p icmp -j DROP # 禁止icmp端口
iptables -t filter -A INPUT -i eth0 -p tcp --syn -j DROP # 阻止所有没有经过你系统授权的TCP连接
iptables -A INPUT -f -m limit --limit 100/s --limit-burst 100 -j ACCEPT # IP包流量限制
iptables -A INPUT -i eth0 -s 192.168.62.1/32 -p icmp -m icmp --icmp-type 8 -j ACCEPT # 除192.168.62.1外,禁止其它人ping我的主机
iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 80 -m state --state NEW -m recent --update --seconds 5 --hitcount 20 --rttl --name WEB --rsource -j DROP # 可防御cc攻击(未测试)

}

iptables配置实例文件{

# Generated by iptables-save v1.2.11 on Fri Feb 9 12:10:37 2007
*filter
:INPUT ACCEPT [637:58967]
:FORWARD DROP [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [5091:1301533]
# 允许的IP或IP段访问 建议多个
-A INPUT -s 127.0.0.1 -p tcp -j ACCEPT
-A INPUT -s 192.168.0.0/255.255.0.0 -p tcp -j ACCEPT
# 开放对外开放端口
-A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
# 指定某端口针对IP开放
-A INPUT -s 192.168.10.37 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
# 拒绝所有协议(INPUT允许)
-A INPUT -p tcp -m tcp --tcp-flags FIN,SYN,RST,PSH,URG RST -j DROP
# 允许已建立的或相关连的通行
iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
# 拒绝ping
-A INPUT -p tcp -m tcp -j REJECT --reject-with icmp-port-unreachable
COMMIT
# Completed on Fri Feb 9 12:10:37 2007

}

iptables配置实例{

# 允许某段IP访问任何端口
iptables -A INPUT -s 192.168.0.3/24 -p tcp -j ACCEPT
# 设定预设规则 (拒绝所有的数据包,再允许需要的,如只做WEB服务器.还是推荐三个链都是DROP)
iptables -P INPUT DROP
iptables -P FORWARD DROP
iptables -P OUTPUT ACCEPT
# 注意: 直接设置这三条会掉线
# 开启22端口
iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
# 如果OUTPUT 设置成DROP的,要写上下面一条
iptables -A OUTPUT -p tcp --sport 22 -j ACCEPT
# 注:不写导致无法SSH.其他的端口一样,OUTPUT设置成DROP的话,也要添加一条链
# 如果开启了web服务器,OUTPUT设置成DROP的话,同样也要添加一条链
iptables -A OUTPUT -p tcp --sport 80 -j ACCEPT
# 做WEB服务器,开启80端口 ,其他同理
iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
# 做邮件服务器,开启25,110端口
iptables -A INPUT -p tcp --dport 110 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp --dport 25 -j ACCEPT
# 允许icmp包通过,允许ping
iptables -A OUTPUT -p icmp -j ACCEPT (OUTPUT设置成DROP的话)
iptables -A INPUT -p icmp -j ACCEPT (INPUT设置成DROP的话)
# 允许loopback!(不然会导致DNS无法正常关闭等问题)
IPTABLES -A INPUT -i lo -p all -j ACCEPT (如果是INPUT DROP)
IPTABLES -A OUTPUT -o lo -p all -j ACCEPT(如果是OUTPUT DROP)

}

添加网段转发{

# 例如通过vpn上网
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward # 在内核里打开ip转发功能
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.8.0.0/24 -j MASQUERADE # 添加网段转发
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.0.0.0/255.0.0.0 -o eth0 -j SNAT --to 192.168.10.158 # 原IP网段经过哪个网卡IP出去
iptables -t nat -nL # 查看转发

}

端口映射{

# 内网通过有外网IP的机器映射端口
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward # 在内核里打开ip转发功能
route add -net 10.10.20.0 netmask 255.255.255.0 gw 10.10.20.111 # 内网需要添加默认网关,并且网关开启转发
iptables -t nat -A PREROUTING -d 192.168.10.158 -p tcp --dport 9999 -j DNAT --to 10.10.20.55:22
iptables -t nat -nL # 查看转发

}

}

}

4服务{

/etc/init.d/sendmail start # 启动服务
/etc/init.d/sendmail stop # 关闭服务
/etc/init.d/sendmail status # 查看服务当前状态
/date/mysql/bin/mysqld_safe --user=mysql & # 启动mysql后台运行
vi /etc/rc.d/rc.local # 开机启动执行 可用于开机启动脚本
/etc/rc.d/rc3.d/S55sshd # 开机启动和关机关闭服务连接 # S开机start K关机stop 55级别 后跟服务名
ln -s -f /date/httpd/bin/apachectl /etc/rc.d/rc3.d/S15httpd # 将启动程序脚本连接到开机启动目录
ipvsadm -ln # lvs查看后端负载机并发
ipvsadm -C # lvs清除规则
xm list # 查看xen虚拟主机列表
virsh # 虚拟化(xen\kvm)管理工具 yum groupinstall Virtual*
./bin/httpd -M # 查看httpd加载模块
httpd -t -D DUMP_MODULES # rpm包httpd查看加载模块
echo 内容| /bin/mail -s "标题" 收件箱 -- -f 发件人 # 发送邮件
"`echo "内容"|iconv -f utf8 -t gbk`" | /bin/mail -s "`echo "标题"|iconv -f utf8 -t gbk`" 收件箱 # 解决邮件乱码
/usr/local/nagios/bin/nagios -v /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg # 检测nagios配置文件

chkconfig{

chkconfig 服务名 on|off|set # 设置非独立服务启状态
chkconfig --level 35 httpd off # 让服务不自动启动
chkconfig --level 35 httpd on # 让服务自动启动 35指的是运行级别
chkconfig --list # 查看所有服务的启动状态
chkconfig --list |grep httpd # 查看某个服务的启动状态
chkconfig –-list [服务名称] # 查看服务的状态

}

httpd{

编译参数{

# so模块用来提供DSO支持的apache核心模块
# 如果编译中包含任何DSO模块,则mod_so会被自动包含进核心。
# 如果希望核心能够装载DSO,但不实际编译任何DSO模块,则需明确指定"--enable-so=static"

./configure --prefix=/usr/local/apache --enable-so --enable-mods-shared=most --enable-rewrite --enable-forward # 实例编译

--with-mpm=worker # 已worker方式运行
--with-apxs=/usr/local/apache/bin/apxs # 制作apache的动态模块DSO rpm包 httpd-devel #编译模块 apxs -i -a -c mod_foo.c
--enable-so # 让Apache可以支持DSO模式
--enable-mods-shared=most # 告诉编译器将所有标准模块都动态编译为DSO模块
--enable-rewrite # 支持地址重写功能
--enable-module=most # 用most可以将一些不常用的,不在缺省常用模块中的模块编译进来
--enable-mods-shared=all # 意思是动态加载所有模块,如果去掉-shared话,是静态加载所有模块
--enable-expires # 可以添加文件过期的限制,有效减轻服务器压力,缓存在用户端,有效期内不会再次访问服务器,除非按f5刷新,但也导致文件更新不及时
--enable-deflate # 压缩功能,网页可以达到40%的压缩,节省带宽成本,但会对cpu压力有一点提高
--enable-headers # 文件头信息改写,压缩功能需要
--disable-MODULE # 禁用MODULE模块(仅用于基本模块)
--enable-MODULE=shared # 将MODULE编译为DSO(可用于所有模块)
--enable-mods-shared=MODULE-LIST # 将MODULE-LIST中的所有模块都编译成DSO(可用于所有模块)
--enable-modules=MODULE-LIST # 将MODULE-LIST静态连接进核心(可用于所有模块)

# 上述 MODULE-LIST 可以是:
1、用引号界定并且用空格分隔的模块名列表 --enable-mods-shared='headers rewrite dav'
2、"most"(大多数模块) --enable-mods-shared=most
3、"all"(所有模块)

}

转发{

#针对非80端口的请求处理
RewriteCond %{SERVER_PORT} !^80$
RewriteRule ^/(.*) http://fully.qualified.domain.name:%{SERVER_PORT}/$1 [L,R]

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^ss.aa.com [NC]
RewriteRule ^(.*) http://www.aa.com/so/$1/0/p0? [L,R=301]
#RewriteRule 只对?前处理,所以会把?后的都保留下来
#在转发后地址后加?即可取消RewriteRule保留的字符
#R的含义是redirect,即重定向,该请求不会再被apache交给后端处理,而是直接返回给浏览器进行重定向跳转。301是返回的http状态码,具体可以参考http rfc文档,跳转都是3XX。
#L是last,即最后一个rewrite规则,如果请求被此规则命中,将不会继续再向下匹配其他规则。

}

}

mysql源码安装{

groupadd mysql
useradd mysql -g mysql -M -s /bin/false
tar zxvf mysql-5.0.22.tar.gz
cd mysql-5.0.22
./configure --prefix=/usr/local/mysql \
--with-client-ldflags=-all-static \
--with-mysqld-ldflags=-all-static \
--with-mysqld-user=mysql \
--with-extra-charsets=all \
--with-unix-socket-path=/var/tmp/mysql.sock
make && make install
# 生成mysql用户数据库和表文件,在安装包中输入
scripts/mysql_install_db --user=mysql
vi ~/.bashrc
export PATH="$PATH: /usr/local/mysql/bin"
# 配置文件,有large,medium,small三个,根据机器性能选择
cp support-files/my-medium.cnf /etc/my.cnf
cp support-files/mysql.server /etc/init.d/mysqld
chmod 700 /etc/init.d/mysqld
cd /usr/local
chmod 750 mysql -R
chgrp mysql mysql -R
chown mysql mysql/var -R
cp /usr/local/mysql/libexec/mysqld mysqld.old
ln -s /usr/local/mysql/bin/mysql /sbin/mysql
ln -s /usr/local/mysql/bin/mysqladmin /sbin/mysqladmin
ln -s -f /usr/local/mysql/bin/mysqld_safe /etc/rc.d/rc3.d/S15mysql5
ln -s -f /usr/local/mysql/bin/mysqld_safe /etc/rc.d/rc0.d/K15mysql5

}

mysql常用命令{

./mysql/bin/mysqld_safe --user=mysql & # 启动mysql服务
./mysql/bin/mysqladmin -uroot -p -S ./mysql/data/mysql.sock shutdown # 停止mysql服务
mysqlcheck -uroot -p -S mysql.sock --optimize --databases account # 检查、修复、优化MyISAM表
mysqlbinlog slave-relay-bin.000001 # 查看二进制日志(报错加绝对路径)
mysqladmin -h myhost -u root -p create dbname # 创建数据库

flush privileges; # 刷新
show databases; # 显示所有数据库
use dbname; # 打开数据库
show tables; # 显示选中数据库中所有的表
desc tables; # 查看表结构
drop database name; # 删除数据库
drop table name; # 删除表
create database name; # 创建数据库
select 列名称 from 表名称; # 查询
show grants for repl; # 查看用户权限
show processlist; # 查看mysql进程
select user(); # 查看所有用户
show slave status\G; # 查看主从状态
show variables; # 查看所有参数变量
show table status # 查看表的引擎状态
drop table if exists user # 表存在就删除
create table if not exists user # 表不存在就创建
select host,user,password from user; # 查询用户权限 先use mysql
create table ka(ka_id varchar(6),qianshu int); # 创建表
SHOW VARIABLES LIKE 'character_set_%'; # 查看系统的字符集和排序方式的设定
show variables like '%timeout%'; # 查看超时(wait_timeout)
delete from user where user=''; # 删除空用户
delete from user where user='sss' and host='localhost' ; # 删除用户
ALTER TABLE mytable ENGINE = MyISAM ; # 改变现有的表使用的存储引擎
SHOW TABLE STATUS from 库名 where Name='表名'; # 查询表引擎
CREATE TABLE innodb (id int, title char(20)) ENGINE = INNODB # 创建表指定存储引擎的类型(MyISAM或INNODB)
grant replication slave on *.* to '用户'@'%' identified by '密码'; # 创建主从复制用户
ALTER TABLE player ADD INDEX weekcredit_faction_index (weekcredit, faction); # 添加索引
alter table name add column accountid(列名) int(11) NOT NULL(字段不为空); # 插入字段
update host set monitor_state='Y',hostname='xuesong' where ip='192.168.1.1'; # 更新数据

自增表{

create table oldBoy (id INTEGER PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, name CHAR(30) NOT NULL, age integer , sex CHAR(15) ); # 创建自增表
insert into oldBoy(name,age,sex) values(%s,%s,%s) # 自增插入数据

}

登录mysql的命令{

# 格式: mysql -h 主机地址 -u 用户名 -p 用户密码
mysql -h110.110.110.110 -P3306 -uroot -p
mysql -uroot -p -S /data1/mysql5/data/mysql.sock -A --default-character-set=GBK

}

shell执行mysql命令{

mysql -u$username -p$passwd -h$dbhost -P$dbport -A -e "
use $dbname;
delete from data where date=('$date1');
" # 执行多条mysql命令
mysql -uroot -p -S mysql.sock -e "use db;alter table gift add column accountid int(11) NOT NULL;flush privileges;" # 不登陆mysql插入字段

}

备份数据库{

mysqldump -h host -u root -p --default-character-set=utf8 dbname >dbname_backup.sql # 不包括库名,还原需先创建库,在use
mysqldump -h host -u root -p --database --default-character-set=utf8 dbname >dbname_backup.sql # 包括库名,还原不需要创建库
/bin/mysqlhotcopy -u root -p # mysqlhotcopy只能备份MyISAM引擎
mysqldump -u root -p -S mysql.sock --default-character-set=utf8 dbname table1 table2 > /data/db.sql # 备份表
mysqldump -uroot -p123 -d database > database.sql # 备份数据库结构

innobackupex --user=root --password="" --defaults-file=/data/mysql5/data/my_3306.cnf --socket=/data/mysql5/data/mysql.sock --slave-info --stream=tar --tmpdir=/data/dbbackup/temp /data/dbbackup/ 2>/data/dbbackup/dbbackup.log | gzip 1>/data/dbbackup/db50.tar.gz # xtrabackup备份需单独安装软件 优点: 速度快,压力小,可直接恢复主从复制

}

还原数据库{

mysql -h host -u root -p dbname < dbname_backup.sql
source 路径.sql # 登陆mysql后还原sql文件

}

赋权限{

# 指定IP: $IP 本机: localhost 所有IP地址: % # 通常指定多条
grant all on zabbix.* to user@"$IP"; # 对现有账号赋予权限
grant select on database.* to user@"%" Identified by "passwd"; # 赋予查询权限(没有用户,直接创建)
grant all privileges on database.* to user@"$IP" identified by 'passwd'; # 赋予指定IP指定用户所有权限(不允许对当前库给其他用户赋权限)
grant all privileges on database.* to user@"localhost" identified by 'passwd' with grant option; # 赋予本机指定用户所有权限(允许对当前库给其他用户赋权限)
grant select, insert, update, delete on database.* to user@'ip'identified by "passwd"; # 开放管理操作指令
revoke all on *.* from user@localhost; # 回收权限

}

更改密码{

update user set password=password('passwd') where user='root'
mysqladmin -u root password 'xuesong'

}

mysql忘记密码后重置{

cd /data/mysql5
/data/mysql5/bin/mysqld_safe --user=mysql --skip-grant-tables --skip-networking &
update user set password=password('123123') where user='root';

}

mysql主从复制失败恢复{

slave stop;
reset slave;
change master to master_host='10.10.10.110',master_port=3306,master_user='repl',master_password='repl',master_log_file='master-bin.000010',master_log_pos=107,master_connect_retry=60;
slave start;

}

检测mysql主从复制延迟{

1、在从库定时执行更新主库中的一个timeout数值
2、同时取出从库中的timeout值对比判断从库与主库的延迟

}
}

mongodb{

一、启动{

# 不启动认证
./mongod --port 27017 --fork --logpath=/opt/mongodb/mongodb.log --logappend --dbpath=/opt/mongodb/data/
# 启动认证
./mongod --port 27017 --fork --logpath=/opt/mongodb/mongodb.log --logappend --dbpath=/opt/mongodb/data/ --auth

# 配置文件方式启动
cat /opt/mongodb/mongodb.conf
port=27017 # 端口号
fork=true # 以守护进程的方式运行,创建服务器进程
auth=true # 开启用户认证
logappend=true # 日志采用追加方式
logpath=/opt/mongodb/mongodb.log # 日志输出文件路径
dbpath=/opt/mongodb/data/ # 数据库路径
shardsvr=true # 设置是否分片
maxConns=600 # 数据库的最大连接数
./mongod -f /opt/mongodb/mongodb.conf

# 其他参数
bind_ip # 绑定IP 使用mongo登录需要指定对应IP
journal # 开启日志功能,降低单机故障的恢复时间,取代dur参数
syncdelay # 系统同步刷新磁盘的时间,默认60秒
directoryperdb # 每个db单独存放目录,建议设置.与mysql独立表空间类似
repairpath # 执行repair时的临时目录.如果没开启journal,出现异常重启,必须执行repair操作
# mongodb没有参数设置内存大小.使用os mmap机制缓存数据文件,在数据量不超过内存的情况下,效率非常高.数据量超过系统可用内存会影响写入性能

}

二、关闭{

# 方法一:登录mongodb
./mongo
use admin
db.shutdownServer()

# 方法:kill传递信号 两种皆可
kill -2 pid
kill -15 pid

}

三、开启认证与用户管理{

./mongo # 先登录
use admin # 切换到admin库
db.addUser("root","123456") # 创建用户
db.addUser('zhansan','pass',true) # 如果用户的readOnly为true那么这个用户只能读取数据,添加一个readOnly用户zhansan
./mongo 127.0.0.1:27017/mydb -uroot -p123456 # 再次登录,只能针对用户所在库登录
#虽然是超级管理员,但是admin不能直接登录其他数据库,否则报错
#Fri Nov 22 15:03:21.886 Error: 18 { code: 18, ok: 0.0, errmsg: "auth fails" } at src/mongo/shell/db.js:228
show collections # 查看链接状态 再次登录使用如下命令,显示错误未经授权
db.system.users.find(); # 查看创建用户信息
db.system.users.remove({user:"zhansan"}) # 删除用户

#恢复密码只需要重启mongodb 不加--auth参数

}

四、登录{

192.168.1.5:28017 # http登录后可查看状态
./mongo # 默认登录后打开 test 库
./mongo 192.168.1.5:27017/databaseName # 直接连接某个库 不存在则创建 启动认证需要指定对应库才可登录

}

五、查看状态{

#登录后执行命令查看状态
db.runCommand({"serverStatus":1})
globalLock # 表示全局写入锁占用了服务器多少时间(微秒)
mem # 包含服务器内存映射了多少数据,服务器进程的虚拟内存和常驻内存的占用情况(MB)
indexCounters # 表示B树在磁盘检索(misses)和内存检索(hits)的次数.如果这两个比值开始上升,就要考虑添加内存了
backgroudFlushing # 表示后台做了多少次fsync以及用了多少时间
opcounters # 包含每种主要擦撞的次数
asserts # 统计了断言的次数

#状态信息从服务器启动开始计算,如果过大就会复位,发送复位,所有计数都会复位,asserts中的roolovers值增加

#mongodb自带的命令
./mongostat
insert #每秒插入量
query #每秒查询量
update #每秒更新量
delete #每秒删除量
locked #锁定量
qr|qw #客户端查询排队长度(读|写)
ar|aw #活跃客户端量(读|写)
conn #连接数
time #当前时间

}

六、常用命令{

db.listCommands() # 当前MongoDB支持的所有命令(同样可通过运行命令db.runCommand({"listCommands" : `1})来查询所有命令)

db.runCommand({"buildInfo" : 1}) # 返回MongoDB服务器的版本号和服务器OS的相关信息。
db.runCommand({"collStats" : 集合名}) # 返回该集合的统计信息,包括数据大小,已分配存储空间大小,索引的大小等。
db.runCommand({"distinct" : 集合名, "key" : 键, "query" : 查询文档}) # 返回特定文档所有符合查询文档指定条件的文档的指定键的所有不同的值。
db.runCommand({"dropDatabase" : 1}) # 清空当前数据库的信息,包括删除所有的集合和索引。
db.runCommand({"isMaster" : 1}) # 检查本服务器是主服务器还是从服务器。
db.runCommand({"ping" : 1}) # 检查服务器链接是否正常。即便服务器上锁,该命令也会立即返回。
db.runCommand({"repaireDatabase" : 1}) # 对当前数据库进行修复并压缩,如果数据库特别大,这个命令会非常耗时。
db.runCommand({"serverStatus" : 1}) # 查看这台服务器的管理统计信息。
# 某些命令必须在admin数据库下运行,如下两个命令:
db.runCommand({"renameCollection" : 集合名, "to":集合名}) # 对集合重命名,注意两个集合名都要是完整的集合命名空间,如foo.bar, 表示数据库foo下的集合bar。
db.runCommand({"listDatabases" : 1}) # 列出服务器上所有的数据库

}

七、进程控制{

db.currentOp() # 查看活动进程
db.$cmd.sys.inprog.findOne() # 查看活动进程 与上面一样
opid # 操作进程号
op # 操作类型(查询\更新)
ns # 命名空间,指操作的是哪个对象
query # 如果操作类型是查询,这里将显示具体的查询内容
lockType # 锁的类型,指明是读锁还是写锁

db.killOp(opid值) # 结束进程
db.$cmd.sys.killop.findOne({op:opid值}) # 结束进程

}

八、备份还原{

./mongoexport -d test -c t1 -o t1.dat # 导出JSON格式
-c # 指明导出集合
-d # 使用库
./mongoexport -d test -c t1 -csv -f num -o t1.dat # 导出csv格式
-csv # 指明导出csv格式
-f # 指明需要导出那些例

db.t1.drop() # 登录后删除数据
./mongoimport -d test -c t1 -file t1.dat # mongoimport还原JSON格式
./mongoimport -d test -c t1 -type csv --headerline -file t1.dat # mongoimport还原csv格式数据
--headerline # 指明不导入第一行 因为第一行是列名

./mongodump -d test -o /bak/mongodump # mongodump数据备份
./mongorestore -d test --drop /bak/mongodump/* # mongorestore恢复
--drop #恢复前先删除
db.t1.find() #查看

# mongodump 虽然能不停机备份,但市区了获取实时数据视图的能力,使用fsync命令能在运行时复制数据目录并且不会损坏数据
# fsync会强制服务器将所有缓冲区的数据写入磁盘.配合lock还阻止对数据库的进一步写入,知道释放锁为止
# 备份在从库上备份,不耽误读写还能保证实时快照备份
db.runCommand({"fsync":1,"lock":1}) # 执行强制更新与写入锁
db.$cmd.sys.unlock.findOne() # 解锁
db.currentOp() # 查看解锁是否正常

}

九、修复{

# 当停电或其他故障引起不正常关闭时,会造成部分数据损坏丢失
./mongod --repair # 修复操作:启动时候加上 --repair
# 修复过程:将所有文档导出,然后马上导入,忽略无效文档.完成后重建索引。时间较长,会丢弃损坏文档
# 修复数据还能起到压缩数据库的作用
db.repairDatabase() # 运行中的mongodb可使用 repairDatabase 修复当前使用的数据库
{"repairDatabase":1} # 通过驱动程序

}

十、python使用mongodb{

原文: http://blog.nosqlfan.com/html/2989.html

easy_install pymongo # 安装(python2.7+)
import pymongo
connection=pymongo.Connection('localhost',27017) # 创建连接
db = connection.test_database # 切换数据库
collection = db.test_collection # 获取collection
# db和collection都是延时创建的,在添加Document时才真正创建

文档添加, _id自动创建
import datetime
post = {"author": "Mike",
"text": "My first blog post!",
"tags": ["mongodb", "python", "pymongo"],
"date": datetime.datetime.utcnow()}
posts = db.posts
posts.insert(post)
ObjectId('...')

批量插入
new_posts = [{"author": "Mike",
"text": "Another post!",
"tags": ["bulk", "insert"],
"date": datetime.datetime(2009, 11, 12, 11, 14)},
{"author": "Eliot",
"title": "MongoDB is fun",
"text": "and pretty easy too!",
"date": datetime.datetime(2009, 11, 10, 10, 45)}]
posts.insert(new_posts)
[ObjectId('...'), ObjectId('...')]

获取所有collection
db.collection_names() # 相当于SQL的show tables

获取单个文档
posts.find_one()

查询多个文档
for post in posts.find():
post

加条件的查询
posts.find_one({"author": "Mike"})

高级查询
posts.find({"date": {"$lt": "d"}}).sort("author")

统计数量
posts.count()

加索引
from pymongo import ASCENDING, DESCENDING
posts.create_index([("date", DESCENDING), ("author", ASCENDING)])

查看查询语句的性能
posts.find({"date": {"$lt": "d"}}).sort("author").explain()["cursor"]
posts.find({"date": {"$lt": "d"}}).sort("author").explain()["nscanned"]

}

}

JDK安装{

chmod 744 jdk-1_5_0_14-linux-i586.bin
./jdk-1_5_0_14-linux-i586.bin
vi /etc/profile # 添加环境变量
export JAVA_HOME=/usr/local/jdk1.5.0_14
export CLASSPATH=.:$JAVA_HOME/jre/lib/rt.jar:$JAVA_HOME/lib/dt.jar:$JAVA_HOME/lib/tools.jar
export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin
. /etc/profile

}

}

5网络{

rz # 通过ssh上传小文件
sz # 通过ssh下载小文件
ifconfig eth0 down # 禁用网卡
ifconfig eth0 up # 启用网卡
ifup eth0:0 # 启用网卡
mii-tool em1 # 查看网线是否连接
traceroute www.baidu.com # 测试跳数
vi /etc/resolv.conf # 设置DNS nameserver IP 定义DNS服务器的IP地址
nslookup www.moon.com # 解析域名IP
dig -x www.baidu.com # 解析域名IP
curl -I www.baidu.com # 查看网页http头
tcpdump tcp port 22 # 抓包
lynx # 文本上网
wget -P 路径 http地址 # 下载 包名:wgetrc
curl -d "user=xuesong&pwd=123" http://www.abc.cn/Result # 提交web页面表单 需查看表单提交地址
rsync -avzP -e "ssh -p 22" /dir user@$IP:/dir # 同步目录 # --delete 无差同步 删除目录下其它文件
ifconfig eth0:0 192.168.1.221 netmask 255.255.255.0 # 增加逻辑IP地址
mtr -r www.baidu.com # 测试网络链路节点响应时间 # trace ping 结合
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all # 禁ping
ipcalc -m "$ip" -p "$num" # 根据IP和主机最大数计算掩码
dig +short txt hacker.wp.dg.cx # 通过 DNS 来读取 Wikipedia 的hacker词条
host -t txt hacker.wp.dg.cx # 通过 DNS 来读取 Wikipedia 的hacker词条
net rpc shutdown -I IP_ADDRESS -U username%password # 远程关掉一台WINDOWS机器
wget --random-wait -r -p -e robots=off -U Mozilla www.example.com # 递归方式下载整个网站

netstat{

-a # 显示所有连接中的Socket
-t # 显示TCP连接
-u # 显示UDP连接
-n # 显示所有已建立的有效连接
netstat -anlp # 查看链接
netstat –r # 查看路由表

}

ssh{

ssh -p 22 user@192.168.1.209 # 从linux ssh登录另一台linux
ssh -p 22 root@192.168.1.209 CMD # 利用ssh操作远程主机
scp -P 22 文件 root@ip:/目录 # 把本地文件拷贝到远程主机
sshpass -p '密码' ssh -n root@$IP "echo hello" # 指定密码远程操作
ssh -o StrictHostKeyChecking=no $IP # ssh连接不提示yes
ssh -t "su -" # 指定伪终端 客户端以交互模式工作
scp root@192.168.1.209:远程目录 本地目录 # 把远程指定文件拷贝到本地
ssh -N -L2001:remotehost:80 user@somemachine # 用SSH创建端口转发通道
ssh -t host_A ssh host_B # 嵌套使用SSH
ssh -t -p 22 $user@$Ip /bin/su - root -c {$Cmd}; # 远程su执行命令 Cmd="\"/sbin/ifconfig eth0\""
ssh-keygen -t rsa # 生成密钥
ssh-copy-id -i xuesong@10.10.10.133 # 传送key
vi $HOME/.ssh/authorized_keys # 公钥存放位置
sshfs name@server:/path/to/folder /path/to/mount/point # 通过ssh挂载远程主机上的文件夹
fusermount -u /path/to/mount/point # 卸载ssh挂载的目录
ssh user@host cat /path/to/remotefile | diff /path/to/localfile - # 用DIFF对比远程文件跟本地文件
su - user -c "ssh user@192.168.1.1 \"echo -e aa |mail -s test mail@163.com\"" # 切换用户登录远程发送邮件

}

网卡配置文件{

vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

DEVICE=eth0
BOOTPROTO=none
BROADCAST=192.168.1.255
HWADDR=00:0C:29:3F:E1:EA
IPADDR=192.168.1.55
NETMASK=255.255.255.0
NETWORK=192.168.1.0
ONBOOT=yes
TYPE=Ethernet
GATEWAY=192.168.1.1

}

route {

route # 查看路由表
route add default gw 192.168.1.1 dev eth0 # 添加默认路由
route add -net 172.16.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 10.39.111.254 # 添加静态路由网关
route del -net 172.16.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 10.39.111.254 # 删除静态路由网关

}

解决ssh链接慢{

sed -i 's/GSSAPIAuthentication yes/GSSAPIAuthentication no/' /etc/ssh/sshd_config
sed -i '/#UseDNS yes/a\UseDNS no' /etc/ssh/sshd_config
/etc/init.d/sshd restart

}

ftp上传{

ftp -i -v -n $HOST <<END
user $USERNAME $PASSWORD
cd /ftp
mkdir data
cd data
mput *.tar.gz
bye
END

}

nmap{

nmap -PT 192.168.1.1-111 # 先ping在扫描主机开放端口
nmap -O 192.168.1.1 # 扫描出系统内核版本
nmap -sV 192.168.1.1-111 # 扫描端口的软件版本
nmap -sS 192.168.1.1-111 # 半开扫描(通常不会记录日志)
nmap -P0 192.168.1.1-111 # 不ping直接扫描
nmap -d 192.168.1.1-111 # 详细信息
nmap -D 192.168.1.1-111 # 无法找出真正扫描主机(隐藏IP)
nmap -p 20-30,139,60000- # 端口范围 表示:扫描20到30号端口,139号端口以及所有大于60000的端口
nmap -P0 -sV -O -v 192.168.30.251 # 组合扫描(不ping、软件版本、内核版本、详细信息)

# 不支持windows的扫描(可用于判断是否是windows)
nmap -sF 192.168.1.1-111
nmap -sX 192.168.1.1-111
nmap -sN 192.168.1.1-111

}

流量切分线路{

# 程序判断进入IP线路,设置服务器路由规则控制返回
vi /etc/iproute2/rt_tables
#添加一条策略
252 bgp2 #注意策略的序号顺序
ip route add default via 第二个出口上线IP(非默认网关) dev eth1 table bgp2
ip route add from 本机第二个ip table bgp2
#查看
ip route list table 252
ip rule list
#成功后将语句添加开机启动

}

snmp{

snmptranslate .1.3.6.1.2.1.1.3.0 # 查看映射关系
DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance
snmpdf -v 1 -c public localhost # SNMP监视远程主机的磁盘空间
snmpnetstat -v 2c -c public -a 192.168.6.53 # SNMP获取指定IP的所有开放端口状态
snmpwalk -v 2c -c public 10.152.14.117 .1.3.6.1.2.1.1.3.0 # SNMP获取主机启动时间
# MIB安装(ubuntu)
# sudo apt-get install snmp-mibs-downloader
# sudo download-mibs
snmpwalk -v 2c -c public 10.152.14.117 sysUpTimeInstance # SNMP通过MIB库获取主机启动时间

}

}

6磁盘{

df -Ph # 查看硬盘容量
df -T # 查看磁盘分区格式
df -i # 查看inode节点 如果inode用满后无法创建文件
du -h 目录 # 检测目录下所有文件大小
du -sh * # 显示当前目录中子目录的大小
iostat -x # 查看磁盘io状态
mount # 查看分区挂载情况
fdisk -l # 查看磁盘分区状态
fdisk /dev/hda3 # 分区
mkfs -t ext3 /dev/hda3 # 格式化分区
fsck -y /dev/sda6 # 对文件系统修复
lsof |grep delete # 释放进程占用磁盘空间 列出进程后,查看文件是否存在,不存在则kill掉此进程
tmpwatch -afv 3 # 删除3小时内的临时文件
cat /proc/filesystems # 查看当前系统支持文件系统
mount -o remount,rw / # 修改只读文件系统为读写
smartctl -H /dev/sda # 检测硬盘状态
smartctl -i /dev/sda # 检测硬盘信息
smartctl -a /dev/sda # 检测所有信息
e2label /dev/sda5 # 查看卷标
e2label /dev/sda5 new-label # 创建卷标
ntfslabel -v /dev/sda8 new-label # NTFS添加卷标
tune2fs -j /dev/sda # ext2分区转ext3分区
mke2fs -b 2048 /dev/sda5 # 指定索引块大小
dumpe2fs -h /dev/sda5 # 查看超级块的信息
mount -t iso9660 /dev/dvd /mnt # 挂载光驱
mount -t ntfs-3g /dev/sdc1 /media/yidong # 挂载ntfs硬盘
mount -t nfs 10.0.0.3:/opt/images/ /data/img # 挂载nfs
mount -o loop /software/rhel4.6.iso /mnt/ # 挂载镜像文件

创建swap文件方法{

dd if=/dev/zero of=/swap bs=1024 count=4096000 # 创建一个足够大的文件
# count的值等于1024 x 你想要的文件大小, 4096000是4G
mkswap /swap # 把这个文件变成swap文件
swapon /swap # 启用这个swap文件
/swap swap swap defaults 0 0 # 在每次开机的时候自动加载swap文件, 需要在 /etc/fstab 文件中增加一行
cat /proc/swaps # 查看swap
swapoff -a # 关闭swap
swapon -a # 开启swap

}

新硬盘挂载{

fdisk /dev/sdc
p # 打印分区
d # 删除分区
n # 创建分区,(一块硬盘最多4个主分区,扩展占一个主分区位置。p主分区 e扩展)
w # 保存退出
mkfs -t ext3 -L 卷标 /dev/sdc1 # 格式化相应分区
mount /dev/sdc1 /mnt # 挂载
vi /etc/fstab # 添加开机挂载分区
LABEL=/data /data ext3 defaults 1 2 # 用卷标挂载
/dev/sdb1 /data4 ext3 defaults 1 2 # 用真实分区挂载
/dev/sdb2 /data4 ext3 noatime,defaults 1 2

第一个数字"1"该选项被"dump"命令使用来检查一个文件系统应该以多快频率进行转储,若不需要转储就设置该字段为0
第二个数字"2"该字段被fsck命令用来决定在启动时需要被扫描的文件系统的顺序,根文件系统"/"对应该字段的值应该为1,其他文件系统应该为2。若该文件系统无需在启动时扫描则设置该字段为0
当以 noatime 选项加载(mount)文件系统时,对文件的读取不会更新文件属性中的atime信息。设置noatime的重要性是消除了文件系统对文件的写操作,文件只是简单地被系统读取。由于写操作相对读来说要更消耗系统资源,所以这样设置可以明显提高服务器的性能.wtime信息仍然有效,任何时候文件被写,该信息仍被更新。

}

raid原理与区别{

raid0至少2块硬盘.吞吐量大,性能好,同时读写,但损坏一个就完蛋
raid1至少2块硬盘.相当镜像,一个存储,一个备份.安全性比较高.但是性能比0弱
raid5至少3块硬盘.分别存储校验信息和数据,坏了一个根据校验信息能恢复
raid6至少4块硬盘.两个独立的奇偶系统,可坏两块磁盘,写性能非常差

}

}

7用户{

users # 显示所有的登录用户
groups # 列出当前用户和他所属的组
who -q # 显示所有的登录用户
groupadd # 添加组
useradd user # 建立用户
passwd 用户 # 修改密码
userdel -r # 删除帐号及家目录
chown -R user:group # 修改目录拥有者(R递归)
chown y\.li:mysql # 修改所有者用户中包含点"."
umask # 设置用户文件和目录的文件创建缺省屏蔽值
chgrp # 修改用户组
finger # 查找用户显示信息
echo "xuesong" | passwd user --stdin # 非交互修改密码
useradd -g www -M -s /sbin/nologin www # 指定组并不允许登录的用户,nologin允许使用服务
useradd -g www -M -s /bin/false www # 指定组并不允许登录的用户,false最为严格
usermod -l 新用户名 老用户名 # 修改用户名
usermod -g user group # 修改用户所属组
usermod -d 目录 -m 用户 # 修改用户家目录
usermod -G group user # 将用户添加到附加组
gpasswd -d user group # 从组中删除用户
su - user -c " #命令1; " # 切换用户执行

恢复密码{

# 即进入单用户模式: 在linux出现grub后,在安装的系统上面按"e",然后出现grub的配置文件,按键盘移动光标到第二行"Ker……",再按"e",然后在这一行的结尾加上:空格 single或者空格1回车,然后按"b"重启,就进入了"单用户模式"
}

特殊权限{

s或 S (SUID):对应数值4
s或 S (SGID):对应数值2
t或 T :对应数值1
大S:代表拥有root权限,但是没有执行权限
小s:拥有特权且拥有执行权限,这个文件可以访问系统任何root用户可以访问的资源
T或T(Sticky):/tmp和 /var/tmp目录供所有用户暂时存取文件,亦即每位用户皆拥有完整的权限进入该目录,去浏览、删除和移动文件

}

}

8脚本{

#!/bin/sh # 在脚本第一行脚本头 # sh为当前系统默认shell,可指定为bash等shell
sh -x # 执行过程
sh -n # 检查语法
(a=bbk) # 括号创建子shell运行
basename /a/b/c # 从全路径中保留最后一层文件名或目录
dirname # 取路径
$RANDOM # 随机数
$$ # 进程号
source FileName # 在当前bash环境下读取并执行FileName中的命令 # 等同 . FileName
sleep 5 # 间隔睡眠5秒
trap # 在接收到信号后将要采取的行动
trap "" 2 3 # 禁止ctrl+c
$PWD # 当前目录
$HOME # 家目录
$OLDPWD # 之前一个目录的路径
cd - # 返回上一个目录路径
local ret # 局部变量
yes # 重复打印
yes |rm -i * # 自动回答y或者其他
ls -p /home # 查看目录所有文件夹
ls -d /home/ # 查看匹配完整路径
echo -n aa;echo bb # 不换行执行下一句话 将字符串原样输出
echo -e "s\tss\n\n\n" # 使转义生效
echo $a | cut -c2-6 # 取字符串中字元
echo {a,b,c}{a,b,c}{a,b,c} # 排列组合(括号内一个元素分别和其他括号内元素组合)
echo $((2#11010)) # 二进制转10进制
echo aaa | tee file # 打印同时写入文件 默认覆盖 -a追加
echo {1..10} # 打印10个字符
printf '%10s\n'|tr " " a # 打印10个字符
pwd | awk -F/ '{ print $2 }' # 返回目录名
tac file |sed 1,3d|tac # 倒置读取文件 # 删除最后3行
tail -3 file # 取最后3行
outtmp=/tmp/$$`date +%s%N`.outtmp # 临时文件定义
:(){ :|:& };: # 著名的 fork炸弹,系统执行海量的进程,直到系统僵死
echo -e "\e[32m....\e[0m" # 打印颜色
echo -e "\033[0;31mL\033[0;32mO\033[0;33mV\033[0;34mE\t\033[0;35mY\033[0;36mO\033[0;32mU\e[m" # 打印颜色

xargs{

# 命令替换
-t 先打印命令,然后再执行
-i 用每项替换 {}
find / -perm +7000 | xargs ls -l # 将前面的内容,作为后面命令的参数
seq 1 10 |xargs -i date -d "{} days " +%Y-%m-%d # 列出10天日期

}

正则表达式{

^ # 行首定位
$ # 行尾定位
. # 匹配除换行符以外的任意字符
* # 匹配0或多个重复字符
+ # 重复一次或更多次
? # 重复零次或一次
? # 结束贪婪因子 .*? 表示最小匹配
[] # 匹配一组中任意一个字符
[^] # 匹配不在指定组内的字符
\ # 用来转义元字符
< # 词首定位符(支持vi和grep) <love
> # 词尾定位符(支持vi和grep) love>
x\{m\} # 重复出现m次
x\{m,\} # 重复出现至少m次
x\{m,n\} # 重复出现至少m次不超过n次
X? # 匹配出现零次或一次的大写字母 X
X+ # 匹配一个或多个字母 X
() # 括号内的字符为一组
(ab|de)+ # 匹配一连串的(最少一个) abc 或 def;abc 和 def 将匹配
[[:alpha:]] # 代表所有字母不论大小写
[[:lower:]] # 表示小写字母
[[:upper:]] # 表示大写字母
[[:digit:]] # 表示数字字符
[[:digit:][:lower:]] # 表示数字字符加小写字母

元字符{

\d # 匹配任意一位数字
\D # 匹配任意单个非数字字符
\w # 匹配任意单个字母数字下划线字符,同义词是 [:alnum:]
\W # 匹配非数字型的字符

}

字符类:空白字符{

\s # 匹配任意的空白符
\S # 匹配非空白字符
\b # 匹配单词的开始或结束
\n # 匹配换行符
\r # 匹配回车符
\t # 匹配制表符
\b # 匹配退格符
\0 # 匹配空值字符

}

字符类:锚定字符{

\b # 匹配字边界(不在[]中时)
\B # 匹配非字边界
\A # 匹配字符串开头
\Z # 匹配字符串或行的末尾
\z # 只匹配字符串末尾
\G # 匹配前一次m//g离开之处

}

捕获{

(exp) # 匹配exp,并捕获文本到自动命名的组里
(?<name>exp) # 匹配exp,并捕获文本到名称为name的组里,也可以写成(?'name'exp)
(?:exp) # 匹配exp,不捕获匹配的文本,也不给此分组分配组号

}

零宽断言{

(?=exp) # 匹配exp前面的位置
(?<=exp) # 匹配exp后面的位置
(?!exp) # 匹配后面跟的不是exp的位置
(?<!exp) # 匹配前面不是exp的位置
(?#comment) # 注释不对正则表达式的处理产生任何影响,用于注释

}

特殊字符{

http://en.wikipedia.org/wiki/Ascii_table
^H \010 \b
^M \015 \r
匹配特殊字符: ctrl+V ctrl不放在按H或M 即可输出^H,用于匹配

}

}

流程结构{

if判断{

if [ $a == $b ]
then
echo "等于"
else
echo "不等于"
fi

}

case分支选择{

case $xs in
0) echo "0" ;;
1) echo "1" ;;
*) echo "其他" ;;
esac

}

while循环{

# while true 等同 while :
# 读文件为整行读入
num=1
while [ $num -lt 10 ]
do
echo $num
((num=$num+2))
done
###########################
grep a a.txt | while read a
do
echo $a
done
###########################
while read a
do
echo $a
done < a.txt

}

for循环{

# 读文件已空格分隔
w=`awk -F ":" '{print $1}' c`
for d in $w
do
$d
done
###########################
for ((i=0;i<${#o[*]};i++))
do
echo ${o[$i]}
done

}

until循环{

# 当command不为0时循环
until command
do
body
done

}

流程控制{

break N # 跳出几层循环
continue N # 跳出几层循环,循环次数不变
continue # 重新循环次数不变

}

}

变量{

A="a b c def" # 将字符串复制给变量
A=`cmd` # 将命令结果赋给变量
A=$(cmd) # 将命令结果赋给变量
eval a=\$$a # 间接调用
i=2&&echo $((i+3)) # 计算后打印新变量结果
i=2&&echo $[i+3] # 计算后打印新变量结果
a=$((2>6?5:8)) # 判断两个值满足条件的赋值给变量
A=(a b c def) # 将变量定义为組数
$1 $2 $* # 位置参数 *代表所有
env # 查看环境变量
env | grep "name" # 查看定义的环境变量
set # 查看环境变量和本地变量
read name # 输入变量
readonly name # 把name这个变量设置为只读变量,不允许再次设置
readonly # 查看系统存在的只读文件
export name # 变量name由本地升为环境
export name="RedHat"   # 直接定义name为环境变量
export Stat$nu=2222 # 变量引用变量赋值
unset name # 变量清除
export -n name # 去掉只读变量
shift # 用于移动位置变量,调整位置变量,使$3的值赋给$2.$2的值赋予$1
name + 0 # 将字符串转换为数字
number " " # 将数字转换成字符串

定义变量类型{

declaretypeset
-r 只读(readonly一样)
-i 整形
-a 数组
-f 函数
-x export
declare -i n=0

}

系统变量{

$0 # 脚本启动名(包括路径)
$n # 第n个参数,n=1,2,…9
$* # 所有参数列表(不包括脚本本身)
$@ # 所有参数列表(独立字符串)
$# # 参数个数(不包括脚本本身)
$$ # 当前程式的PID
$! # 执行上一个指令的PID
$? # 执行上一个指令的返回值

}

变量引用技巧{

${name:+value} # 如果设置了name,就把value显示,未设置则为空
${name:-value} # 如果设置了name,就显示它,未设置就显示value
${name:?value} # 未设置提示用户错误信息value 
${name:=value} # 如未设置就把value设置并显示<写入本地中>
${#A} # 可得到变量中字节
${#A[*]} # 数组个数
${A[*]} # 数组所有元素
${A[@]} # 数组所有元素(标准)
${A[2]} # 脚本的一个参数或数组第三位
${A:4:9} # 取变量中第4位到后面9位
${A/www/http} # 取变量并且替换每行第一个关键字
${A//www/http} # 取变量并且全部替换每行关键字

定义了一个变量: file=/dir1/dir2/dir3/my.file.txt
${file#*/} # 去掉第一条 / 及其左边的字串:dir1/dir2/dir3/my.file.txt
${file##*/} # 去掉最后一条 / 及其左边的字串:my.file.txt
${file#*.} # 去掉第一个 . 及其左边的字串:file.txt
${file##*.} # 去掉最后一个 . 及其左边的字串:txt
${file%/*} # 去掉最后条 / 及其右边的字串:/dir1/dir2/dir3
${file%%/*} # 去掉第一条 / 及其右边的字串:(空值)
${file%.*} # 去掉最后一个 . 及其右边的字串:/dir1/dir2/dir3/my.file
${file%%.*} # 去掉第一个 . 及其右边的字串:/dir1/dir2/dir3/my
# # 是去掉左边(在键盘上 # 在 $ 之左边)
# % 是去掉右边(在键盘上 % 在 $ 之右边)
# 单一符号是最小匹配﹔两个符号是最大匹配

}

}

test条件判断{

# 符号 [ ] 等同 test命令

expression为字符串操作{

-n str # 字符串str是否不为空
-z str # 字符串str是否为空

}

expression为文件操作{

-a # 并且,两条件为真
-b # 是否块文件
-p # 文件是否为一个命名管道
-c # 是否字符文件
-r # 文件是否可读
-d # 是否一个目录
-s # 文件的长度是否不为零
-e # 文件是否存在
-S # 是否为套接字文件
-f # 是否普通文件
-x # 文件是否可执行,则为真
-g # 是否设置了文件的 SGID 位
-u # 是否设置了文件的 SUID 位
-G # 文件是否存在且归该组所有
-w # 文件是否可写,则为真
-k # 文件是否设置了的粘贴位
-t fd # fd 是否是个和终端相连的打开的文件描述符(fd 默认为 1)
-o # 或,一个条件为真
-O # 文件是否存在且归该用户所有
! # 取反

}

expression为整数操作{

expr1 -a expr2 # 如果 expr1 和 expr2 评估为真,则为真
expr1 -o expr2 # 如果 expr1 或 expr2 评估为真,则为真

}

两值比较{

整数 字符串
-lt < # 小于
-gt > # 大于
-le <= # 小于或等于
-ge >= # 大于或等于
-eq == # 等于
-ne != # 不等于

}

test 10 -lt 5 # 判断大小
echo $? # 查看上句test命令返回状态 # 结果0为真,1为假
test -n "hello" # 判断字符串长度是否为0
[ $? -eq 0 ] && echo "success" || exit  # 判断成功提示,失败则退出

}

重定向{

# 标准输出 stdout 和 标准错误 stderr 标准输入stdin
cmd 1> fiel # 把 标准输出 重定向到 file 文件中
cmd > file 2>&1 # 把 标准输出 和 标准错误 一起重定向到 file 文件中
cmd 2> file # 把 标准错误 重定向到 file 文件中
cmd 2>> file # 把 标准错误 重定向到 file 文件中(追加)
cmd >> file 2>&1 # 把 标准输出 和 标准错误 一起重定向到 file 文件中(追加)
cmd < file >file2 # cmd 命令以 file 文件作为 stdin(标准输入),以 file2 文件作为 标准输出
cat <>file # 以读写的方式打开 file
cmd < file cmd # 命令以 file 文件作为 stdin
cmd << delimiter
cmd; #从 stdin 中读入,直至遇到 delimiter 分界符
delimiter

>&n # 使用系统调用 dup (2) 复制文件描述符 n 并把结果用作标准输出
<&n # 标准输入复制自文件描述符 n
<&- # 关闭标准输入(键盘)
>&- # 关闭标准输出
n<&- # 表示将 n 号输入关闭
n>&- # 表示将 n 号输出关闭

}

运算符{

$[]等同于$(()) # $[]表示形式告诉shell求中括号中的表达式的值
~var # 按位取反运算符,把var中所有的二进制为1的变为0,为0的变为1
var\<<str # 左移运算符,把var中的二进制位向左移动str位,忽略最左端移出的各位,最右端的各位上补上0值,每做一次按位左移就有var乘2
var>>str  # 右移运算符,把var中所有的二进制位向右移动str位,忽略最右移出的各位,最左的各位上补0,每次做一次右移就有实现var除以2
var&str # 与比较运算符,var和str对应位,对于每个二进制来说,如果二都为1,结果为1.否则为0
var^str # 异或运算符,比较var和str对应位,对于二进制来说如果二者互补,结果为1,否则为0
var|str # 或运算符,比较var和str的对应位,对于每个二进制来说,如二都该位有一个1或都是1,结果为1,否则为0

运算符优先级{
级别 运算符 说明
1 =,+=,-=,/=,%=,*=,&=,^=,|=,<<=,>>== # 赋值运算符
2 || # 逻辑或 前面不成功执行
3 && # 逻辑与 前面成功后执行
4 | # 按位或
5 ^ # 按异位与
6 & # 按位与
7 ==,!= # 等于/不等于
8 <=,>=,<,> # 大于或等于/小于或等于/大于/小于
9 \<<,>> # 按位左移/按位右移 (无转意符号)
10 +,- # 加减
11 *,/,% # 乘,除,取余
12 ! ,~ # 逻辑非,按位取反或补码
13 -,+ # 正负
}

}

数学运算{

$(( )) # 整数运算
+ - * / ** # 分別为 "加、減、乘、除、密运算"
& | ^ ! # 分別为 "AND、OR、XOR、NOT" 运算
% # 余数运算

let{

let # 运算
let x=16/4
let x=5**5

}

expr{

expr 14 % 9 # 整数运算
SUM=`expr 2 \* 3` # 乘后结果赋值给变量
LOOP=`expr $LOOP + 1` # 增量计数(加循环即可) LOOP=0
expr length "bkeep zbb" # 计算字串长度
expr substr "bkeep zbb" 4 9 # 抓取字串
expr index "bkeep zbb" e # 抓取第一个字符数字串出现的位置
expr 30 / 3 / 2 # 运算符号有空格
expr bkeep.doc : '.*' # 模式匹配(可以使用expr通过指定冒号选项计算字符串中字符数)
expr bkeep.doc : '\(.*\).doc' # 在expr中可以使用字符串匹配操作,这里使用模式抽取.doc文件附属名

数值测试{

#如果试图计算非整数,则会返回错误
rr=3.4
expr $rr + 1
expr: non-numeric argument
rr=5
expr $rr + 1
6

}

}

bc{

echo "m^n"|bc # 次方计算
seq -s '+' 1000 |bc # 从1加到1000
seq 1 1000 |tr "\n" "+"|sed 's/+$/\n/'|bc # 从1加到1000
}

}

grep{

-c # 显示匹配到得行的数目,不显示内容
-h # 不显示文件名
-i # 忽略大小写
-l # 只列出匹配行所在文件的文件名
-n # 在每一行中加上相对行号
-s # 无声操作只显示报错,检查退出状态
-v # 反向查找
-e # 使用正则表达式
-A3 # 打印匹配行和下三行
-w # 精确匹配
-wc # 精确匹配次数
-o # 查询所有匹配字段
-P # 使用perl正则表达式

grep -v "a" txt # 过滤关键字符行
grep -w 'a\>' txt # 精确匹配字符串
grep -i "a" txt # 大小写敏感
grep "a[bB]" txt # 同时匹配大小写
grep '[0-9]\{3\}' txt # 查找0-9重复三次的所在行
grep -E "word1|word2|word3" file # 任意条件匹配
grep word1 file | grep word2 |grep word3 # 同时匹配三个
echo quan@163.com |grep -Po '(?<=@.).*(?=.$)' # 零宽断言截取字符串 # 63.co
echo "I'm singing while you're dancing" |grep -Po '\b\w+(?=ing\b)' # 零宽断言匹配
echo 'Rx Optical Power: -5.01dBm, Tx Optical Power: -2.41dBm' |grep -Po '(?<=:).*?(?=d)' # 取出d前面数字 # ?为最小匹配
echo 'Rx Optical Power: -5.01dBm, Tx Optical Power: -2.41dBm' | grep -Po '[-0-9.]+' # 取出d前面数字 # ?为最小匹配
echo '["mem",ok],["hardware",false],["filesystem",false]' |grep -Po '[^"]+(?=",false)' # 取出false前面的字母
echo '["mem",ok],["hardware",false],["filesystem",false]' |grep -Po '\w+",false'|grep -Po '^\w+' # 取出false前面的字母

grep用于if判断{

if echo abc | grep "a" > /dev/null 2>&1
then
echo "abc"
else
echo "null"
fi

}

}

tr{

-c # 用字符串1中字符集的补集替换此字符集,要求字符集为ASCII
-d # 删除字符串1中所有输入字符
-s # 删除所有重复出现字符序列,只保留第一个:即将重复出现字符串压缩为一个字符串
[a-z] # a-z内的字符组成的字符串
[A-Z] # A-Z内的字符组成的字符串
[0-9] # 数字串
\octal # 一个三位的八进制数,对应有效的ASCII字符
[O*n] # 表示字符O重复出现指定次数n。因此[O*2]匹配OO的字符串

tr中特定控制字符表达方式{

\a Ctrl-G \007 # 铃声
\b Ctrl-H \010 # 退格符
\f Ctrl-L \014 # 走行换页
\n Ctrl-J \012 # 新行
\r Ctrl-M \015 # 回车
\t Ctrl-I \011 # tab键
\v Ctrl-X \030

}

tr A-Z a-z # 将所有大写转换成小写字母
tr " " "\n" # 将空格替换为换行
tr -s "[\012]" < plan.txt # 删除空行
tr -s ["\n"] < plan.txt # 删除空行
tr -s "[\015]" "[\n]" < file # 删除文件中的^M,并代之以换行
tr -s "[\r]" "[\n]" < file # 删除文件中的^M,并代之以换行
tr -s "[:]" "[\011]" < /etc/passwd # 替换passwd文件中所有冒号,代之以tab键
tr -s "[:]" "[\t]" < /etc/passwd # 替换passwd文件中所有冒号,代之以tab键
echo $PATH | tr ":" "\n" # 增加显示路径可读性
1,$!tr -d '\t' # tr在vi内使用,在tr前加处理行范围和感叹号('$'表示最后一行)
tr "\r" "\n"<macfile > unixfile # Mac -> UNIX
tr "\n" "\r"<unixfile > macfile # UNIX -> Mac
tr -d "\r"<dosfile > unixfile # DOS -> UNIX Microsoft DOS/Windows 约定,文本的每行以回车字符(\r)并后跟换行符(\n)结束
awk '{ print $0"\r" }'<unixfile > dosfile # UNIX -> DOS:在这种情况下,需要用awk,因为tr不能插入两个字符来替换一个字符

}

seq{

# 不指定起始数值,则默认为 1
-s # 选项主要改变输出的分格符, 预设是 \n
-w # 等位补全,就是宽度相等,不足的前面补 0
-f # 格式化输出,就是指定打印的格式

seq 10 100 # 列出10-100
seq 1 10 |tac # 倒叙列出
seq -s '+' 90 100 |bc # 从90加到100
seq -f 'dir%g' 1 10 | xargs mkdir # 创建dir1-10
seq -f 'dir%03g' 1 10 | xargs mkdir # 创建dir001-010

}

trap{

信号 说明
HUP(1) # 挂起,通常因终端掉线或用户退出而引发
INT(2) # 中断,通常因按下Ctrl+C组合键而引发
QUIT(3) # 退出,通常因按下Ctrl+\组合键而引发
ABRT(6) # 中止,通常因某些严重的执行错误而引发
ALRM(14) # 报警,通常用来处理超时
TERM(15) # 终止,通常在系统关机时发送

trap捕捉到信号之后,可以有三种反应方式:
1、执行一段程序来处理这一信号
2、接受信号的默认操作
3、忽视这一信号

第一种形式的trap命令在shell接收到 signal list 清单中数值相同的信号时,将执行双引号中的命令串:
trap 'commands' signal-list # 单引号,要在shell探测到信号来的时候才执行命令和变量的替换,时间一直变
trap "commands" signal-list # 双引号,shell第一次设置信号的时候就执行命令和变量的替换,时间不变

}

awk{

# 默认是执行打印全部 print $0
# 1为真 打印$0
# 0为假 不打印

-F # 改变FS值(分隔符)
~ # 域匹配
== # 变量匹配
!~ # 匹配不包含
= # 赋值
!= # 不等于
+= # 叠加

\b # 退格
\f # 换页
\n # 换行
\r # 回车
\t # 制表符Tab
\c # 代表任一其他字符

-F"[ ]+|[%]+" # 多个空格或多个%为分隔符
[a-z]+ # 多个小写字母
[a-Z] # 代表所有大小写字母(aAbB...zZ)
[a-z] # 代表所有大小写字母(ab...z)
[:alnum:] # 字母数字字符
[:alpha:] # 字母字符
[:cntrl:] # 控制字符
[:digit:] # 数字字符
[:graph:] # 非空白字符(非空格、控制字符等)
[:lower:] # 小写字母
[:print:] # 与[:graph:]相似,但是包含空格字符
[:punct:] # 标点字符
[:space:] # 所有的空白字符(换行符、空格、制表符)
[:upper:] # 大写字母
[:xdigit:] # 十六进制的数字(0-9a-fA-F)
[[:digit:][:lower:]] # 数字和小写字母(占一个字符)


内建变量{
$n # 当前记录的第 n 个字段,字段间由 FS 分隔
$0 # 完整的输入记录
ARGC # 命令行参数的数目
ARGIND # 命令行中当前文件的位置 ( 从 0 开始算 )
ARGV # 包含命令行参数的数组
CONVFMT # 数字转换格式 ( 默认值为 %.6g)
ENVIRON # 环境变量关联数组
ERRNO # 最后一个系统错误的描述
FIELDWIDTHS # 字段宽度列表 ( 用空格键分隔 )
FILENAME # 当前文件名
FNR # 同 NR ,但相对于当前文件
FS # 字段分隔符 ( 默认是任何空格 )
IGNORECASE # 如果为真(即非 0 值),则进行忽略大小写的匹配
NF # 当前记录中的字段数(列)
NR # 当前行数
OFMT # 数字的输出格式 ( 默认值是 %.6g)
OFS # 输出字段分隔符 ( 默认值是一个空格 )
ORS # 输出记录分隔符 ( 默认值是一个换行符 )
RLENGTH # 由 match 函数所匹配的字符串的长度
RS # 记录分隔符 ( 默认是一个换行符 )
RSTART # 由 match 函数所匹配的字符串的第一个位置
SUBSEP # 数组下标分隔符 ( 默认值是 /034)
BEGIN # 先处理(可不加文件参数)
END # 结束时处理
}

内置函数{
gsub(r,s) # 在整个$0中用s替代r 相当于 sed 's///g'
gsub(r,s,t) # 在整个t中用s替代r
index(s,t) # 返回s中字符串t的第一位置
length(s) # 返回s长度
match(s,r) # 测试s是否包含匹配r的字符串
split(s,a,fs) # 在fs上将s分成序列a
sprint(fmt,exp) # 返回经fmt格式化后的exp
sub(r,s) # 用$0中最左边最长的子串代替s 相当于 sed 's///'
substr(s,p) # 返回字符串s中从p开始的后缀部分
substr(s,p,n) # 返回字符串s中从p开始长度为n的后缀部分
}

awk判断{
awk '{print ($1>$2)?"第一排"$1:"第二排"$2}' # 条件判断 括号代表if语句判断 "?"代表then ":"代表else
awk '{max=($1>$2)? $1 : $2; print max}' # 条件判断 如果$1大于$2,max值为为$1,否则为$2
awk '{if ( $6 > 50) print $1 " Too high" ;\
else print "Range is OK"}' file
awk '{if ( $6 > 50) { count++;print $3 } \
else { x+5; print $2 } }' file
}

awk循环{
awk '{i = 1; while ( i <= NF ) { print NF, $i ; i++ } }' file
awk '{ for ( i = 1; i <= NF; i++ ) print NF,$i }' file
}

awk '/Tom/' file # 打印匹配到得行
awk '/^Tom/{print $1}' # 匹配Tom开头的行 打印第一个字段
awk '$1 !~ /ly$/' # 显示所有第一个字段不是以ly结尾的行
awk '$3 <40' # 如果第三个字段值小于40才打印
awk '$4==90{print $5}' # 取出第四列等于90的第五列
awk '/^(no|so)/' test # 打印所有以模式no或so开头的行
awk '$3 * $4 > 500' # 算术运算(第三个字段和第四个字段乘积大于500则显示)
awk '{print NR" "$0}' # 加行号
awk '/tom/,/suz/' # 打印tom到suz之间的行
awk '{a+=$1}END{print a}' # 列求和
awk 'sum+=$1{print sum}' # 将$1的值叠加后赋给sum
awk '{a+=$1}END{print a/NR}' # 列求平均值
awk -F'[ :\t]' '{print $1,$2}' # 以空格、:、制表符Tab为分隔符
awk '{print "'"$a"'","'"$b"'"}' # 引用外部变量
awk '{if(NR==52){print;exit}}' # 显示第52行
awk '/关键字/{a=NR+2}a==NR {print}' # 取关键字下第几行
awk 'gsub(/liu/,"aaaa",$1){print $0}' # 只打印匹配替换后的行
ll | awk -F'[ ]+|[ ][ ]+' '/^$/{print $8}' # 提取时间,空格不固定
awk '{$1="";$2="";$3="";print}' # 去掉前三列
echo aada:aba|awk '/d/||/b/{print}' # 匹配两内容之一
echo aada:abaa|awk -F: '$1~/d/||$2~/b/{print}' # 关键列匹配两内容之一
echo Ma asdas|awk '$1~/^[a-Z][a-Z]$/{print }' # 第一个域匹配正则
echo aada:aaba|awk '/d/&&/b/{print}' # 同时匹配两条件
awk 'length($1)=="4"{print $1}' # 字符串位数
awk '{if($2>3){system ("touch "$1)}}' # 执行系统命令
awk '{sub(/Mac/,"Macintosh",$0);print}' # 用Macintosh替换Mac
awk '{gsub(/Mac/,"MacIntosh",$1); print}' # 第一个域内用Macintosh替换Mac
awk -F '' '{ for(i=1;i<NF+1;i++)a+=$i ;print a}' # 多位数算出其每位数的总和.比如 1234, 得到 10
awk '{ i=$1%10;if ( i == 0 ) {print i}}' # 判断$1是否整除(awk中定义变量引用时不能带 $ )
awk 'BEGIN{a=0}{if ($1>a) a=$1 fi}END{print a}' # 列求最大值 设定一个变量开始为0,遇到比该数大的值,就赋值给该变量,直到结束
awk 'BEGIN{a=11111}{if ($1<a) a=$1 fi}END{print a}' # 求最小值
awk '{if(A)print;A=0}/regexp/{A=1}' # 查找字符串并将匹配行的下一行显示出来,但并不显示匹配行
awk '/regexp/{print A}{A=$0}' # 查找字符串并将匹配行的上一行显示出来,但并不显示匹配行
awk '{if(!/mysql/)gsub(/1/,"a");print $0}' # 将1替换成a,并且只在行中未出现字串mysql的情况下替换
awk 'BEGIN{srand();fr=int(100*rand());print fr;}' # 获取随机数
awk '{if(NR==3)F=1}{if(F){i++;if(i%7==1)print}}' # 从第3行开始,每7行显示一次
awk '{if(NF<1){print i;i=0} else {i++;print $0}}' # 显示空行分割各段的行数
echo +null:null |awk -F: '$1!~"^+"&&$2!="null"{print $0}' # 关键列同时匹配
awk -v RS=@ 'NF{for(i=1;i<=NF;i++)if($i) printf $i;print ""}' # 指定记录分隔符
awk '{b[$1]=b[$1]$2}END{for(i in b){print i,b[i]}}' # 列叠加
awk '{ i=($1%100);if ( $i >= 0 ) {print $0,$i}}' # 求余数
awk '{b=a;a=$1; if(NR>1){print a-b}}' # 当前行减上一行
awk '{a[NR]=$1}END{for (i=1;i<=NR;i++){print a[i]-a[i-1]}}' # 当前行减上一行
awk -F: '{name[x++]=$1};END{for(i=0;i<NR;i++)print i,name[i]}' # END只打印最后的结果,END块里面处理数组内容
awk '{sum2+=$2;count=count+1}END{print sum2,sum2/count}' # $2的总和 $2总和除个数(平均值)
awk 'BEGIN{ "date" | getline d; split(d,mon) ; print mon[2]}' file # 将date值赋给d,并将d设置为数组mon,打印mon数组中第2个元素
awk 'BEGIN{info="this is a test2010test!";print substr(info,4,10);}' # 截取字符串(substr使用)
awk 'BEGIN{info="this is a test2010test!";print index(info,"test")?"ok":"no found";}' # 匹配字符串(index使用)
awk 'BEGIN{info="this is a test2010test!";print match(info,/[0-9]+/)?"ok":"no found";}' # 正则表达式匹配查找(match使用)
awk 'BEGIN{info="this is a test";split(info,tA," ");print length(tA);for(k in tA){print k,tA[k];}}' # 字符串分割(split使用)
awk '{for(i=1;i<=4;i++)printf $i""FS; for(y=10;y<=13;y++) printf $y""FS;print ""}' # 打印前4列和后4列
awk 'BEGIN{for(n=0;n++<9;){for(i=0;i++<n;)printf i"x"n"="i*n" ";print ""}}' # 乘法口诀
awk '{if (system ("grep "$2" tmp/* > /dev/null 2>&1") == 0 ) {print $1,"Y"} else {print $1,"N"} }' a # 执行系统命令判断返回状态
awk '{for(i=1;i<=NF;i++) a[i,NR]=$i}END{for(i=1;i<=NF;i++) {for(j=1;j<=NR;j++) printf a[i,j] " ";print ""}}' # 将多行转多列
awk 'BEGIN{printf "what is your name?";getline name < "/dev/tty" } $1 ~name {print "FOUND" name " on line ", NR "."} END{print "see you," name "."}' file # 两文件匹配
cat 1.txt|awk -F" # " '{print "insert into user (user,password,email)values(""'\''"$1"'\'\,'""'\''"$2"'\'\,'""'\''"$3"'\'\)\;'"}' >>insert_1.txt # 处理sql语句

取本机IP{
/sbin/ifconfig |awk -v RS="Bcast:" '{print $NF}'|awk -F: '/addr/{print $2}'
/sbin/ifconfig |awk -v RS='inet addr:' '$1!="eth0"&&$1!="127.0.0.1"{print $1}'|awk '{printf"%s|",$0}'
/sbin/ifconfig |awk '{printf("line %d,%s\n",NR,$0)}' # 指定类型(%d数字,%s字符)
}

查看磁盘空间{
df -h|awk -F"[ ]+|%" '$5>14{print $5}'
df -h|awk 'NR!=1{if ( NF == 6 ) {print $5} else if ( NF == 5) {print $4} }'
df -h|awk 'NR!=1 && /%/{sub(/%/,"");print $(NF-1)}'
df -h|sed '1d;/ /!N;s/\n//;s/ \+/ /;' #将磁盘分区整理成一行 可直接用 df -P
}

排列打印{
awk 'END{printf "%-10s%-10s\n%-10s%-10s\n%-10s%-10s\n","server","name","123","12345","234","1234"}' txt
awk 'BEGIN{printf "|%-10s|%-10s|\n|%-10s|%-10s|\n|%-10s|%-10s|\n","server","name","123","12345","234","1234"}'
awk 'BEGIN{
print " *** 开 始 *** ";
print "+-----------------+";
printf "|%-5s|%-5s|%-5s|\n","id","name","ip";
}
$1!=1 && NF==4{printf "|%-5s|%-5s|%-5s|\n",$1,$2,$3" "$11}
END{
print "+-----------------+";
print " *** 结 束 *** "
}' txt
}

老男孩awk经典题{
分析图片服务日志,把日志(每个图片访问次数*图片大小的总和)排行,也就是计算每个url的总访问大小
说明:本题生产环境应用:这个功能可以用于IDC网站流量带宽很高,然后通过分析服务器日志哪些元素占用流量过大,进而进行优化或裁剪该图片,压缩js等措施。
本题需要输出三个指标: 【被访问次数】 【访问次数*单个被访问文件大小】 【文件名(带URL)】
测试数据
59.33.26.105 - - [08/Dec/2010:15:43:56 +0800] "GET /static/images/photos/2.jpg HTTP/1.1" 200 11299

awk '{array_num[$7]++;array_size[$7]+=$10}END{for(i in array_num) {print array_num[i]" "array_size[i]" "i}}'
}

awk练习题{

wang 4
cui 3
zhao 4
liu 3
liu 3
chang 5
li 2

1 通过第一个域找出字符长度为4的
2 当第二列值大于3时,创建空白文件,文件名为当前行第一个域$1 (touch $1)
3 将文档中 liu 字符串替换为 hong
4 求第二列的和
5 求第二列的平均值
6 求第二列中的最大值
7 将第一列过滤重复后,列出每一项,每一项的出现次数,每一项的大小总和

1、字符串长度
awk 'length($1)=="4"{print $1}'
2、执行系统命令
awk '{if($2>3){system ("touch "$1)}}'
3、gsub(/r/,"s",域) 在指定域(默认$0)中用s替代r (sed 's///g')
awk '{gsub(/liu/,"hong",$1);print $0}' a.txt
4、列求和
awk '{a+=$2}END{print a}'
5、列求平均值
awk '{a+=$2}END{print a/NR}'
awk '{a+=$2;b++}END{print a,a/b}'
6、列求最大值
awk 'BEGIN{a=0}{if($2>a) a=$2 }END{print a}'
7、将第一列过滤重复列出每一项,每一项的出现次数,每一项的大小总和
awk '{a[$1]++;b[$1]+=$2}END{for(i in a){print i,a[i],b[i]}}'
}

}

sed{

# 先读取资料、存入模式空间、对其进行编辑、再输出、再用下一行替换模式空间内容
# 调试工具sedsed (参数 -d) http://aurelio.net/sedsed/sedsed-1.0

-n # 输出由编辑指令控制(取消默认的输出,必须与编辑指令一起配合)
-i # 直接对文件操作
-e # 多重编辑
-r # 正则可不转移特殊字符

b # 跳过匹配的行
p # 打印
d # 删除
s # 替换
g # 配合s全部替换
i # 行前插入
a # 行后插入
r # 读
y # 转换
q # 退出

& # 代表查找的串内容
* # 任意多个 前驱字符(前导符)
? # 0或1个 最小匹配 没加-r参数需转义 \?
$ # 最后一行
.* # 匹配任意多个字符
\(a\) # 保存a作为标签1(\1)

模式空间{

# 模式空间(两行两行处理) 模式匹配的范围,一般而言,模式空间是输入文本中某一行,但是可以通过使用N函数把多于一行读入模式空间
# 暂存空间里默认存储一个空行
n # 读入下一行(覆盖上一行)
h # 把模式空间里的行拷贝到暂存空间
H # 把模式空间里的行追加到暂存空间
g # 用暂存空间的内容替换模式空间的行
G # 把暂存空间的内容追加到模式空间的行后
x # 将暂存空间的内容于模式空间里的当前行互换
# 对其前面的要匹配的范围取反
D # 删除当前模式空间中直到并包含第一个换行符的所有字符(/.*/匹配模式空间中所有内容,匹配到就执行D,没匹配到就结束D)
N # 追加下一个输入行到模式空间后面并在第二者间嵌入一个换行符,改变当前行号码,模式匹配可以延伸跨域这个内嵌换行
p # 打印模式空间中的直到并包含第一个换行的所有字符

}

标签函数{

: lable # 建立命令标记,配合b,t函数使用跳转
b lable # 分支到脚本中带有标记的地方,如果分支不存在则分支到脚本的末尾。
t labe # 判断分支,从最后一行开始,条件一旦满足或者T,t命令,将导致分支到带有标号的命令出,或者到脚本末尾。与b函数不同在于t在执行跳转前会先检查其前一个替换命令是否成功,如成功,则执行跳转。

sed -e '{:p1;/A/s/A/AA/;/B/s/B/BB/;/[AB]\{10\}/b;b p1;}' # 文件内容第一行A第二行B:建立标签p1;两个替换函数(A替换成AA,B替换成BB)当A或者B达到10个以后调用b,返回
echo 'sd f f [a b c cddd eee]' | sed ':n;s#\(\[[^ ]*\) *#\1#;tn' #标签函数t使用方法,替换[]里的空格

}

引用外部变量{

sed -n ''$a',10p'
sed -n ""$a",10p"

}

sed 10q # 显示文件中的前10行 (模拟"head")
sed -n '$=' # 计算行数(模拟 "wc -l")
sed -n '5,/^no/p' # 打印从第5行到以no开头行之间的所有行
sed -i "/^$f/d" a   # 删除匹配行
sed -i '/aaa/,$d' # 删除匹配行到末尾
sed -i "s/=/:/" c # 直接对文本替换
sed -i "/^pearls/s/$/j/" # 找到pearls开头在行尾加j
sed '/1/,/3/p' file # 打印1和3之间的行
sed -n '1p' 文件 # 取出指定行
sed '5i\aaa' file # 在第5行之前插入行
sed '5a\aaa' file # 在第5行之后抽入行
echo a|sed -e '/a/i\b' # 在匹配行前插入一行
echo a|sed -e '/a/a\b' # 在匹配行后插入一行
echo a|sed 's/a/&\nb/g' # 在匹配行后插入一行
seq 10| sed -e{1,3}'s/./a/' # 匹配1和3行替换
sed -n '/regexp/!p' # 只显示不匹配正则表达式的行
sed '/regexp/d' # 只显示不匹配正则表达式的行
sed '$!N;s/\n//' # 将每两行连接成一行
sed '/baz/s/foo/bar/g' # 只在行中出现字串"baz"的情况下将"foo"替换成"bar"
sed '/baz/!s/foo/bar/g' # 将"foo"替换成"bar",并且只在行中未出现字串"baz"的情况下替换
echo a|sed -e 's/a/#&/g' # 在a前面加#号
sed 's/foo/bar/4' # 只替换每一行中的第四个字串
sed 's/\(.*\)foo/\1bar/' # 替换每行最后一个字符串
sed 's/\(.*\)foo\(.*foo\)/\1bar\2/' # 替换倒数第二个字符串
sed 's/[0-9][0-9]$/&5' # 在以[0-9][0-9]结尾的行后加5
sed -n ' /^eth\|em[01][^:]/{n;p;}' # 匹配多个关键字
sed -n -r ' /eth|em[01][^:]/{n;p;}' # 匹配多个关键字
echo -e "1\n2"|xargs -i -t sed 's/^/1/' {} # 同时处理多个文件
sed '/west/,/east/s/$/*VACA*/' # 修改west和east之间的所有行,在结尾处加*VACA*
sed 's/[^1-9]*\([0-9]\+\).*/\1/' # 取出第一组数字,并且忽略掉开头的0
sed -n '/regexp/{g;1!p;};h' # 查找字符串并将匹配行的上一行显示出来,但并不显示匹配行
sed -n ' /regexp/{n;p;}' # 查找字符串并将匹配行的下一行显示出来,但并不显示匹配行
sed -n 's/\(mar\)got/\1ianne/p' # 保存\(mar\)作为标签1
sed -n 's/\([0-9]\+\).*\(t\)/\2\1/p' # 保存多个标签
sed -i -e '1,3d' -e 's/1/2/' # 多重编辑(先删除1-3行,在将1替换成2)
sed -e 's/@.*//g' -e '/^$/d' # 删除掉@后面所有字符,和空行
sed -n -e "{s/文本(正则)/替换的内容/p}" # 替换并打印出替换行
sed -n -e "{s/^ *[0-9]*//p}" # 打印并删除正则表达式的那部分内容
echo abcd|sed 'y/bd/BE/' # 匹配字符替换
sed '/^#/b;y/y/P/' 2 # 非#号开头的行替换字符
sed '/suan/r 读入文件' # 找到含suan的行,在后面加上读入的文件内容
sed -n '/no/w 写入文件' # 找到含no的行,写入到指定文件中
sed '/regex/G' # 在匹配式样行之后插入一空行
sed '/regex/{x;p;x;G;}' # 在匹配式样行之前和之后各插入一空行
sed 'n;d' # 删除所有偶数行
sed 'G;G' # 在每一行后面增加两空行
sed '/^$/d;G' # 在输出的文本中每一行后面将有且只有一空行
sed 'n;n;n;n;G;' # 在每5行后增加一空白行
sed -n '5~5p' # 只打印行号为5的倍数
seq 1 30|sed '5~5s/.*/a/' # 倍数行执行替换
sed -n '3,${p;n;n;n;n;n;n;}' # 从第3行开始,每7行显示一次
sed -n 'h;n;G;p' # 奇偶调换
seq 1 10|sed '1!G;h;$!d' # 倒叙排列
ls -l|sed -n '/^.rwx.*/p' # 查找属主权限为7的文件
sed = filename | sed 'N;s/\n/\t/' # 为文件中的每一行进行编号(简单的左对齐方式)
sed 's/^[ \t]*//' # 将每一行前导的"空白字符"(空格,制表符)删除,使之左对齐
sed 's/^[ \t]*//;s/[ \t]*$//' # 将每一行中的前导和拖尾的空白字符删除
echo abcd\\nabcde |sed 's/\\n/@/g' |tr '@' '\n' # 将换行符转换为换行
cat tmp|awk '{print $1}'|sort -n|sed -n '$p' # 取一列最大值
sed -n '{s/^[^\/]*//;s/\:.*//;p}' /etc/passwd # 取用户家目录(匹配不为/的字符和匹配:到结尾的字符全部删除)
sed = filename | sed 'N;s/^/ /; s/ *\(.\{6,\}\)\n/\1 /' # 对文件中的所有行编号(行号在左,文字右端对齐)
/sbin/ifconfig |sed 's/.*inet addr:\(.*\) Bca.*/\1/g' |sed -n '/eth/{n;p}' # 取所有IP

修改keepalive配置剔除后端服务器{

sed -i '/real_server.*10.0.1.158.*8888/,+8 s/^/#/' keepalived.conf
sed -i '/real_server.*10.0.1.158.*8888/,+8 s/^#//' keepalived.conf

}

模仿rev功能{

echo 123 |sed '/\n/!G;s/\(.\)\(.*\n\)/&\2\1/;//D;s/.//;'
/\n/!G;    # 没有\n换行符,要执行G,因为保留空间中为空,所以在模式空间追加一空行
s/\(.\)\(.*\n\)/&\2\1/; # 标签替换 &\n23\n1$ (关键在于& ,可以让后面//匹配到空行)
//D;    # D 命令会引起循环删除模式空间中的第一部分,如果删除后,模式空间中还有剩余行,则返回 D 之前的命令,重新执行,如果 D 后,模式空间中没有任何内容,则将退出。 //D 匹配空行执行D,如果上句s没有匹配到,//也无法匹配到空行, "//D;"命令结束
s/.//;    # D结束后,删除开头的 \n

}

}

dialog菜单{

# 默认将所有输出用 stderr 输出,不显示到屏幕 使用参数 --stdout 可将选择赋给变量
# 退出状态 0正确 1错误

窗体类型{
--calendar # 日历
--checklist # 允许你显示一个选项列表,每个选项都可以被单独的选择 (复选框)
--form # 表单,允许您建立一个带标签的文本字段,并要求填写
--fselect # 提供一个路径,让你选择浏览的文件
--gauge # 显示一个表,呈现出完成的百分比,就是显示出进度条。
--infobox # 显示消息后,(没有等待响应)对话框立刻返回,但不清除屏幕(信息框)
--inputbox # 让用户输入文本(输入框)
--inputmenu # 提供一个可供用户编辑的菜单(可编辑的菜单框)
--menu # 显示一个列表供用户选择(菜单框)
--msgbox(message) # 显示一条消息,并要求用户选择一个确定按钮(消息框)
--password # 密码框,显示一个输入框,它隐藏文本
--pause # 显示一个表格用来显示一个指定的暂停期的状态
--radiolist # 提供一个菜单项目组,但是只有一个项目,可以选择(单选框)
--tailbox # 在一个滚动窗口文件中使用tail命令来显示文本
--tailboxbg # 跟tailbox类似,但是在background模式下操作
--textbox # 在带有滚动条的文本框中显示文件的内容 (文本框)
--timebox # 提供一个窗口,选择小时,分钟,秒
--yesno(yes/no) # 提供一个带有yes和no按钮的简单信息框
}

窗体参数{
--separate-output # 对于chicklist组件,输出结果一次输出一行,得到结果不加引号
--ok-label "提交" # 确定按钮名称
--cancel-label "取消" # 取消按钮名称
--title "标题" # 标题名称
--stdout # 将所有输出用 stdout 输出
--backtitle "上标" # 窗体上标
--no-shadow # 去掉窗体阴影
--menu "菜单名" 20 60 14 # 菜单及窗口大小
--clear # 完成后清屏操作
--no-cancel # 不显示取消项
--insecure # 使用星号来代表每个字符
--begin <y> <x> # 指定对话框左上角在屏幕的上的做坐标
--timeout <秒> # 超时,返回的错误代码255,如果用户在指定的时间内没有给出相应动作,就按超时处理
--defaultno # 使选择默认为no
--default-item <str> # 设置在一份清单,表格或菜单中的默认项目。通常在框中的第一项是默认
--sleep 5 # 在处理完一个对话框后静止(延迟)的时间(秒)
--max-input size # 限制输入的字符串在给定的大小之内。如果没有指定,默认是2048
--keep-window # 退出时不清屏和重绘窗口。当几个组件在同一个程序中运行时,对于保留窗口内容很有用的
}

dialog --title "Check me" --checklist "Pick Numbers" 15 25 3 1 "one" "off" 2 "two" "on" # 多选界面[方括号]
dialog --title "title" --radiolist "checklist" 20 60 14 tag1 "item1" on tag2 "item2" off # 多选界面(圆括号)
dialog --title "title" --menu "MENU" 20 60 14 tag1 "item1" tag2 "item2" # 单选界面
dialog --title "Installation" --backtitle "Star Linux" --gauge "Linux Kernel" 10 60 50 # 进度条
dialog --title "标题" --backtitle "Dialog" --yesno "说明" 20 60 # 选择yes/no
dialog --title "公告标题" --backtitle "Dialog" --msgbox "内容" 20 60 # 公告
dialog --title "hey" --backtitle "Dialog" --infobox "Is everything okay?" 10 60 # 显示讯息后立即离开
dialog --title "hey" --backtitle "Dialog" --inputbox "Is okay?" 10 60 "yes" # 输入对话框
dialog --title "Array 30" --backtitle "All " --textbox /root/txt 20 75 # 显示文档内容
dialog --title "Add" --form "input" 12 40 4 "user" 1 1 "" 1 15 15 0 "name" 2 1 "" 2 15 15 0 # 多条输入对话框
dialog --title "Password" --insecure --passwordbox "请输入密码" 10 35 # 星号显示输入--insecure
dialog --stdout --title "日历" --calendar "请选择" 0 0 9 1 2010 # 选择日期
dialog --title "title" --menu "MENU" 20 60 14 tag1 "item1" tag2 "item2" 2>tmp # 取到结果放到文件中(以标准错误输出结果)
a=`dialog --title "title" --stdout --menu "MENU" 20 60 14 tag1 "item1" tag2 "item2"` # 选择操作赋给变量(使用标准输出)

dialog菜单实例{
while :
do
clear
menu=`dialog --title "title" --stdout --menu "MENU" 20 60 14 1 system 2 custom`
[ -eq $?0 ] && echo "$menu" || exit # 判断dialog执行,取消退出
while :
do
case $menu in
1)
list="1a "item1" 2a "item2"" # 定义菜单列表变量
;;
2)
list="1b "item3" 2b "item4""
;;
esac
result=`dialog --title "title" --stdout --menu "MENU" 20 60 14 $list`
[ $? -eq 0 ] && echo "$result" || break # 判断dialog执行,取消返回菜单,注意:配合上层菜单循环
read
done
done
}

}

select菜单{

# 输入项不在菜单自动会提示重新输入
select menuitem in pick1 pick2 pick3 退出
do
echo $menuitem
case $menuitem in
退出)
exit
;;
*)
select area in area1 area2 area3 返回
do
echo $area
case area in
返回)
break
;;
*)
echo "对$area操作"
;;
esac
done
;;
esac
done

}

shift{

./cs.sh 1 2 3
#!/bin/sh
until [ $# -eq 0 ]
do
echo "第一个参数为: $1 参数个数为: $#"
#shift 命令执行前变量 $1 的值在shift命令执行后不可用
shift
done

}

getopts给脚本加参数{

#!/bin/sh
while getopts :ab: name
do
case $name in
a)
aflag=1
;;
b)
bflag=1
bval=$OPTARG
;;
\?)
echo "USAGE:`basename $0` [-a] [-b value]"
exit 1
;;
esac
done
if [ ! -z $aflag ] ; then
echo "option -a specified"
echo "$aflag"
echo "$OPTIND"
fi
if [ ! -z $bflag ] ; then
echo "option -b specified"
echo "$bflag"
echo "$bval"
echo "$OPTIND"
fi
echo "here $OPTIND"
shift $(($OPTIND -1))
echo "$OPTIND"
echo " `shift $(($OPTIND -1))` "

}

tclsh{

set foo "a bc" # 定义变量
set b {$a}; # 转义 b的值为" $a " ,而不是变量结果
set a 3; incr a 3; # 数字的自增. 将a加3,如果要减3,则为 incr a –3;
set c [expr 20/5]; # 计算 c的值为4
puts $foo; # 打印变量
set qian(123) f; # 定义数组
set qian(1,1,1) fs; # 多维数组
parray qian; # 打印数组的所有信息
string length $qian; # 将返回变量qian的长度
string option string1 string2; # 字符相关串操作
# option 的操作选项:
# compare 按照字典的排序方式进行比较。根据string1 <,=,>string2分别返回-1,0,1
# first 返回string2中第一次出现string1的位置,如果没有出现string1则返回-1
# last 和first相反
# trim 从string1中删除开头和结尾的出现在string2中的字符
# tolower 返回string1中的所有字符被转换为小写字符后的新字符串
# toupper 返回string1中的所有字符串转换为大写后的字符串
# length 返回string1的长度
set a 1;while {$a < 3} { set a [incr a 1;]; };puts $a # 判断变量a小于3既循环
for {initialization} {condition} {increment} {body} # 初始化变量,条件,增量,具体操作
for {set i 0} {$i < 10} {incr i} {puts $i;} # 将打印出0到9
if { 表达式 } {
#运算;
} else {
#其他运算;
}
switch $x {
字符串1 { 操作1 ;}
字符串2 { 操作2 ;}
}
foreach element {0 m n b v} {
# 将在一组变元中进行循环,并且每次都将执行他的循环体
switch $element {
# 判断element的值
}
}
expect交互{

exp_continue # 多个spawn命令时并行
interact # 执行完成后保持交互状态,把控制权交给控制台
expect "password:" # 判断关键字符
send "passwd\r" # 执行交互动作,与手工输入密码的动作等效。字符串结尾加"\r"

ssh后sudo{

#!/bin/bash
#sudo注释下行允许后台运行
#Defaults requiretty
#sudo去掉!允许远程
#Defaults !visiblepw

/usr/bin/expect -c '
set timeout 5
spawn ssh -o StrictHostKeyChecking=no xuesong1@192.168.42.128 "sudo grep xuesong1 /etc/passwd"
expect {
"passphrase" {
send_user "sshkey\n"
send "xuesong\r";
expect {
"sudo" {
send_user "sudo\n"
send "xuesong\r"
interact
}
eof {
send_user "sudo eof\n"
}
}
}
"password:" {
send_user "ssh\n"
send "xuesong\r";
expect {
"sudo" {
send_user "sudo\n"
send "xuesong\r"
interact
}
eof {
send_user "sudo eof\n"
}
}
}
"sudo" {
send_user "sudo\n"
send "xuesong\r"
interact
}
eof {
send_user "ssh eof\n"
}
}
'

}

ssh执行命令操作{

/usr/bin/expect -c "
proc jiaohu {} {
send_user expect_start
expect {
password {
send ${RemotePasswd}\r;
send_user expect_eof
expect {
\"does not exist\" {
send_user expect_failure
exit 10
}
password {
send_user expect_failure
exit 5
}
Password {
send ${RemoteRootPasswd}\r;
send_user expect_eof
expect {
incorrect {
send_user expect_failure
exit 6
}
eof
}
}
eof
}
}
passphrase {
send ${KeyPasswd}\r;
send_user expect_eof
expect {
\"does not exist\" {
send_user expect_failure
exit 10
}
passphrase{
send_user expect_failure
exit 7
}
Password {
send ${RemoteRootPasswd}\r;
send_user expect_eof
expect {
incorrect {
send_user expect_failure
exit 6
}
eof
}
}
eof
}
}
Password {
send ${RemoteRootPasswd}\r;
send_user expect_eof
expect {
incorrect {
send_user expect_failure
exit 6
}
eof
}
}
\"No route to host\" {
send_user expect_failure
exit 4
}
\"Invalid argument\" {
send_user expect_failure
exit 8
}
\"Connection refused\" {
send_user expect_failure
exit 9
}
\"does not exist\" {
send_user expect_failure
exit 10
}

\"Connection timed out\" {
send_user expect_failure
exit 11
}
timeout {
send_user expect_failure
exit 3
}
eof
}
}
set timeout $TimeOut
switch $1 {
Ssh_Cmd {
spawn ssh -t -p $Port -o StrictHostKeyChecking=no $RemoteUser@$Ip /bin/su - root -c \\\"$Cmd\\\"
jiaohu
}
Ssh_Script {
spawn scp -P $Port -o StrictHostKeyChecking=no $ScriptPath $RemoteUser@$Ip:/tmp/${ScriptPath##*/};
jiaohu
spawn ssh -t -p $Port -o StrictHostKeyChecking=no $RemoteUser@$Ip /bin/su - root -c \\\"/bin/sh /tmp/${ScriptPath##*/}\\\" ;
jiaohu
}
Scp_File {
spawn scp -P $Port -o StrictHostKeyChecking=no -r $ScpPath $RemoteUser@$Ip:${ScpRemotePath};
jiaohu
}
}
"

}

交互双引号引用较长变量{

#!/bin/bash
RemoteUser=xuesong12
Ip=192.168.1.2
RemotePasswd=xuesong
Cmd="/bin/echo "$PubKey" > "$RemoteKey"/authorized_keys"

/usr/bin/expect -c "
set timeout 10
spawn ssh -o StrictHostKeyChecking=no $RemoteUser@$Ip {$Cmd};
expect {
password: {
send_user RemotePasswd\n
send ${RemotePasswd}\r;
interact;
}
eof {
send_user eof\n
}
}
"

}

telnet{

#!/bin/bash
Ip="10.0.1.53"
a="\{\'method\'\:\'doLogin\'\,\'params\'\:\{\'uName\'\:\'bobbietest\'\}"
/usr/bin/expect -c"
set timeout 15
spawn telnet ${Ip} 8000
expect "Escape"
send "${a}\\r"
expect {
-re "\"err.*none\"" {
exit 0
}
timeout {
exit 1
}
eof {
exit 2
}
}
"
echo $?

}

}


}

}

9实例{

从1叠加到100{

echo $[$(echo +{1..100})]
echo $[(100+1)*(100/2)]
seq -s '+' 100 |bc

}

判断参数是否为空-空退出并打印null{

#!/bin/sh
echo $1
name=${1:?"null"}
echo $name

}

循环数组{

for ((i=0;i<${#o[*]};i++))
do
echo ${o[$i]}
done

}

判断路径{

if [ -d /root/Desktop/text/123 ];then
echo "找到了123"
if [ -d /root/Desktop/text ]
then echo "找到了text"
else echo "没找到text"
fi
else echo "没找到123文件夹"
fi

}

找出出现次数最多{

awk '{print $1}' file|sort |uniq -c|sort -k1r

}

判断脚本参数是否正确{

./test.sh -p 123 -P 3306 -h 127.0.0.1 -u root
#!/bin/sh
if [ $# -ne 8 ];then
echo "USAGE: $0 -u user -p passwd -P port -h host"
exit 1
fi

while getopts :u:p:P:h: name
do
case $name in
u)
mysql_user=$OPTARG
;;
p)
mysql_passwd=$OPTARG
;;
P)
mysql_port=$OPTARG
;;
h)
mysql_host=$OPTARG
;;
*)
echo "USAGE: $0 -u user -p passwd -P port -h host"
exit 1
;;
esac
done

if [ -z $mysql_user ] || [ -z $mysql_passwd ] || [ -z $mysql_port ] || [ -z $mysql_host ]
then
echo "USAGE: $0 -u user -p passwd -P port -h host"
exit 1
fi

echo $mysql_user $mysql_passwd $mysql_port $mysql_host
#结果 root 123 3306 127.0.0.1

}

打印表格{

#!/bin/sh
clear
awk 'BEGIN{
print "+--------------------+--------------------+";
printf "|%-20s|%-20s|\n","Name","Number";
print "+--------------------+--------------------+";
}'
a=`grep "^[A-Z]" a.txt |sort +1 -n |awk '{print $1":"$2}'`
#cat a.txt |sort +1 -n |while read list
for list in $a
do
name=`echo $list |awk -F: '{print $1}'`
number=`echo $list |awk -F: '{print $2}'`
awk 'BEGIN{printf "|%-20s|%-20s|\n","'"$name"'","'"$number"'";
print "+--------------------+--------------------+";
}'
done
awk 'BEGIN{
print " *** The End *** "
print " "
}'

}

判断日期是否合法{

#!/bin/sh
while read a
do
if echo $a | grep -q "-" && date -d $a +%Y%m%d > /dev/null 2>&1
then
if echo $a | grep -e '^[0-9]\{4\}-[01][0-9]-[0-3][0-9]$'
then
break
else
echo "您输入的日期不合法,请从新输入!"
fi
else
echo "您输入的日期不合法,请从新输入!"
fi
done
echo "日期为$a"

}

打印日期段所有日期{

#!/bin/bash
qsrq=20010101
jsrq=20010227
n=0
>tmp
while :;do
current=$(date +%Y%m%d -d"$n day $qsrq")
if [[ $current == $jsrq ]];then
echo $current >>tmp;break
else
echo $current >>tmp
((n++))
fi
done
rq=`awk 'NR==1{print}' tmp`

}

打印提示{

cat <<EOF
#内容
EOF

}

登陆远程执行命令{

# 特殊符号需要 \ 转义
ssh root@ip << EOF
#执行命令
EOF

}

数学计算的小算法{

#!/bin/sh
A=1
B=1
while [ $A -le 10 ]
do
SUM=`expr $A \* $B`
echo "$SUM"
if [ $A = 10 ]
then
B=`expr $B + 1`
A=1
fi
A=`expr $A + 1`
done

}

横竖转换{

cat a.txt | xargs # 列转行
cat a.txt | xargs -n1 # 行转列

sed '{N;s/\n//}' file # 将两行合并一行(去掉换行符)
awk '{printf(NR%2!=0)?$0" ":$0" \n"}' # 将两行合并一行
awk '{printf"%s ",$0}' # 将所有行合并
awk '{if (NR%4==0){print $0} else {printf"%s ",$0}}' file # 将4行合并为一行(可扩展)

竖行转横行{

cat file|tr '\n' ' '
echo $(cat file)

#!/bin/sh
for i in `cat file`
do
a=${a}" "${i}
done
echo $a

}

}

取用户的根目录{

#! /bin/bash
while read name pass uid gid gecos home shell
do
echo $home
done < /etc/passwd

}

把汉字转成encode格式{

echo 论坛 | tr -d "\n" | xxd -i | sed -e "s/ 0x/%/g" | tr -d " ,\n"
%c2%db%cc%b3
echo 论坛 | tr -d "\n" | xxd -i | sed -e "s/ 0x/%/g" | tr -d " ,\n" | tr "[a-f]" "[A-F]" # 大写的
%C2%DB%CC%B3

}

把目录带有大写字母的文件名改为全部小写{

#!/bin/bash
for f in *;do
mv $f `echo $f |tr "[A-Z]" "[a-z]"`
done

}

查找连续多行,在不连续的行前插入{

#/bin/bash
lastrow=null
i=0
cat incl|while read line
do
i=`expr $i + 1`
if echo "$lastrow" | grep "#include <[A-Z].h>"
then
if echo "$line" | grep -v "#include <[A-Z].h>"
then
sed -i ''$i'i\\/\/All header files are include' incl
i=`expr $i + 1`
fi
fi
lastrow="$line"
done

}

查询数据库其它引擎{

#/bin/bash
path1=/data/mysql/data/
dbpasswd=db123
#MyISAM或InnoDB
engine=InnoDB

if [ -d $path1 ];then

dir=`ls -p $path1 |awk '/\/$/'|awk -F'/' '{print $1}'`
for db in $dir
do
number=`mysql -uroot -p$dbpasswd -A -S "$path1"mysql.sock -e "use ${db};show table status;" |grep -c $engine`
if [ $number -ne 0 ];then
echo "${db}"
fi
done
fi

}

批量修改数据库引擎{

#/bin/bash
for db in test test1 test3
do
tables=`mysql -uroot -pdb123 -A -S /data/mysql/data/mysql.sock -e "use $db;show tables;" |awk 'NR != 1{print}'`

for table in $tables
do
mysql -uroot -pdb123 -A -S /data/mysql/data/mysql.sock -e "use $db;alter table $table engine=MyISAM;"
done
done

}

将shell取到的数据插入mysql数据库{

mysql -u$username -p$passwd -h$dbhost -P$dbport -A -e "
use $dbname;
insert into data values ('','$ip','$date','$time','$data')
"

}

两日期间隔天数{

D1=`date -d '20070409' +"%s"`
D2=`date -d '20070304 ' +"%s"`
D3=$(($D1 - $D2))
echo $(($D3/60/60/24))

}

while执行ssh只循环一次{

cat - # 让cat读连接文件stdin的信息
seq 10 | while read line; do ssh localhost "cat -"; done # 显示的9次是被ssh吃掉的
seq 10 | while read line; do ssh -n localhost "cat -"; done # ssh加上-n参数可避免只循环一次

}

ssh批量执行命令{

#版本1
#!/bin/bash
while read line
do
Ip=`echo $line|awk '{print $1}'`
Passwd=`echo $line|awk '{print $2}'`
ssh -n localhost "cat -"
sshpass -p "$Passwd" ssh -n -t -o StrictHostKeyChecking=no root@$Ip "id"
done<iplist.txt

#版本2
#!/bin/bash
Iplist=`awk '{print $1}' iplist.txt`
for Ip in $Iplist
do
Passwd=`awk '/'$Ip'/{print $2}' iplist.txt`
sshpass -p "$Passwd" ssh -n -t -o StrictHostKeyChecking=no root@$Ip "id"
done

}

在同一位置打印字符{

#!/bin/bash
echo -ne "\t"
for i in `seq -w 100 -1 1`
do
echo -ne "$i\b\b\b"; # 关键\b退格
sleep 1;
done

}

多进程后台并发控制{

#!/bin/bash
test () {
echo $a
sleep 5
}
for a in `seq 1 30`
do
test &
echo $!
((num++))
if [ $num -eq 6 ];then
echo "wait..."
wait
num=0
fi
done
wait

}

shell并发{

#!/bin/bash
tmpfile=$$.fifo # 创建管道名称
mkfifo $tmpfile # 创建管道
exec 4<>$tmpfile # 创建文件标示4,以读写方式操作管道$tmpfile
rm $tmpfile # 将创建的管道文件清除
thred=4 # 指定并发个数
seq=(1 2 3 4 5 6 7 8 9 21 22 23 24 25 31 32 33 34 35) # 创建任务列表

# 为并发线程创建相应个数的占位
{
for (( i = 1;i<=${thred};i++ ))
do
echo; # 因为read命令一次读取一行,一个echo默认输出一个换行符,所以为每个线程输出一个占位换行
done
} >&4 # 将占位信息写入管道

for id in ${seq} # 从任务列表 seq 中按次序获取每一个任务
do
read # 读取一行,即fd4中的一个占位符
(./ur_command ${id};echo >&4 ) & # 在后台执行任务ur_command 并将任务 ${id} 赋给当前任务;任务执行完后在fd4种写入一个占位符
done <&4 # 指定fd4为整个for的标准输入
wait # 等待所有在此shell脚本中启动的后台任务完成
exec 4>&- # 关闭管道

}

shell并发函数{
function ConCurrentCmd()
{
#进程数
Thread=30

#列表文件
CurFileName=iplist.txt

#定义fifo文件
FifoFile="$$.fifo"

#新建一个fifo类型的文件
mkfifo $FifoFile

#将fd6与此fifo类型文件以读写的方式连接起来
exec 6<>$FifoFile
rm $FifoFile

#事实上就是在文件描述符6中放置了$Thread个回车符
for ((i=0;i<=$Thread;i++));do echo;done >&6

#此后标准输入将来自fd5
exec 5<$CurFileName

#开始循环读取文件列表中的行
Count=0
while read -u5 line
do
read -u6
let Count+=1
# 此处定义一个子进程放到后台执行
# 一个read -u6命令执行一次,就从fd6中减去一个回车符,然后向下执行
# fd6中没有回车符的时候,就停在这了,从而实现了进程数量控制
{
echo $Count

#这段代码框就是执行具体的操作了
function

echo >&6
#当进程结束以后,再向fd6中追加一个回车符,即补上了read -u6减去的那个
} &
done

#等待所有后台子进程结束
wait

#关闭df6
exec 6>&-

#关闭df5
exec 5>&-
}
}

函数{

ip(){
echo "a 1"|awk '$1=="'"$1"'"{print $2}'
}
web=a
ip $web

}

检测软件包是否存在{

rpm -q dialog >/dev/null
if [ "$?" -ge 1 ];then
echo "install dialog,Please wait..."
yum -y install dialog
rpm -q dialog >/dev/null
[ $? -ge 1 ] && echo "dialog installation failure,exit" && exit
echo "dialog done"
read
fi

}

游戏维护菜单-修改配置文件{

#!/bin/bash

conf=serverlist.xml
AreaList=`awk -F '"' '/<s/{print $2}' $conf`

select area in $AreaList 全部 退出
do
echo ""
echo $area
case $area in
退出)
exit
;;
*)
select operate in "修改版本号" "添加维护中" "删除维护中" "返回菜单"
do
echo ""
echo $operate
case $operate in
修改版本号)
echo 请输入版本号
while read version
do
if echo $version | grep -w 10[12][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]
then
break
fi
echo 请从新输入正确的版本号
done
case $area in
全部)
case $version in
101*)
echo "请确认操作对 $area 体验区 $operate"
read
sed -i 's/101[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]/'$version'/' $conf
;;
102*)
echo "请确认操作对 $area 正式区 $operate"
read
sed -i 's/102[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]/'$version'/' $conf
;;
esac
;;
*)
type=`awk -F '"' '/'$area'/{print $14}' $conf |cut -c1-3`
readtype=`echo $version |cut -c1-3`
if [ $type != $readtype ]
then
echo "版本号不对应,请从新操作"
continue
fi

echo "请确认操作对 $area$operate"
read

awk -F '"' '/'$area'/{print $12}' $conf |xargs -i sed -i '/'{}'/s/10[12][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]/'$version'/' $conf
;;
esac
;;
添加维护中)
case $area in
全部)
echo "请确认操作对 $area$operate"
read
awk -F '"' '/<s/{print $2}' $conf |xargs -i sed -i 's/'{}'/&维护中/' $conf
;;
*)
echo "请确认操作对 $area$operate"
read
sed -i 's/'$area'/&维护中/' $conf
;;
esac
;;
删除维护中)
case $area in
全部)
echo "请确认操作对 $area$operate"
read
sed -i 's/维护中//' $conf
;;
*)
echo "请确认操作对 $area$operate"
read
sed -i '/'$area'/s/维护中//' $conf
;;
esac
;;
返回菜单)
break
;;
esac
done
;;
esac
echo "回车重新选择区"
done

}

keepalive剔除后端服务{

#!/bin/bash
#行数请自定义,默认8行
if [ X$2 == X ];then
echo "error: IP null"
read
exit
fi
case $1 in
del)
sed -i '/real_server.*'$2'.*8888/,+8 s/^/#/' /etc/keepalived/keepalived.conf
/etc/init.d/keepalived reload
;;
add)
sed -i '/real_server.*'$2'.*8888/,+8 s/^#//' /etc/keepalived/keepalived.conf
/etc/init.d/keepalived reload
;;
*)
echo "Parameter error"
;;
esac

}

申诉中国反垃圾邮件联盟黑名单{

#!/bin/bash

IpList=`awk '$1!~"^#"&&$1!=""{print $1}' host.list`

QueryAdd='http://www.anti-spam.org.cn/Rbl/Query/Result'
ComplaintAdd='http://www.anti-spam.org.cn/Rbl/Getout/Submit'

CONTENT='我们是一家正规的XXX。xxxxxxx。恳请将我们的发送服务器IP移出黑名单。谢谢!
处理措施:
1.XXXX。
2.XXXX。'
CORP='abc.com'
WWW='www.abc.cm'
NAME='def'
MAIL='def@163.com.cn'
TEL='010-50000000'
LEVEL='0'

for Ip in $IpList
do
Status=`curl -d "IP=$Ip" $QueryAdd |grep 'Getout/ShowForm?IP=' |grep -wc '申诉脱离'`
if [ $Status -ge 1 ];then
IpStatus="黑名单中"
results=`curl -d "IP=${Ip}&CONTENT=${CONTENT}&CORP=${CORP}&WWW=${WWW}&NAME=${NAME}&MAIL=${MAIL}&TEL=${TEL}&LEVEL=${LEVEL}" $ComplaintAdd |grep -E '您的黑名单脱离申请已提交|该IP的脱离申请已被他人提交|申请由于近期内有被拒绝的记录'`
echo $results
if echo $results | grep '您的黑名单脱离申请已提交' > /dev/null 2>&1
then
complaint='申诉成功'
elif echo $results | grep '该IP的脱离申请已被他人提交' > /dev/null 2>&1
then
complaint='申诉重复'
elif echo $results | grep '申请由于近期内有被拒绝的记录' > /dev/null 2>&1
then
complaint='申诉拒绝'
else
complaint='异常'
fi
else
IpStatus='正常'
complaint='无需申诉'
fi
echo "$Ip $IpStatus $complaint" >> $(date +%Y%m%d_%H%M%S).log
done

}

Web Server in Awk{

#gawk -f file
BEGIN {
x = 1 # script exits if x < 1
port = 8080 # port number
host = "/inet/tcp/" port "/0/0" # host string
url = "http://localhost:" port # server url
status = 200 # 200 == OK
reason = "OK" # server response
RS = ORS = "\r\n" # header line terminators
doc = Setup() # html document
len = length(doc) + length(ORS) # length of document
while (x) {
if ($1 == "GET") RunApp(substr($2, 2))
if (! x) break
print "HTTP/1.0", status, reason |& host
print "Connection: Close" |& host
print "Pragma: no-cache" |& host
print "Content-length:", len |& host
print ORS doc |& host
close(host) # close client connection
host |& getline # wait for new client request
}
# server terminated...
doc = Bye()
len = length(doc) + length(ORS)
print "HTTP/1.0", status, reason |& host
print "Connection: Close" |& host
print "Pragma: no-cache" |& host
print "Content-length:", len |& host
print ORS doc |& host
close(host)
}

function Setup() {
tmp = "<html>\
<head><title>Simple gawk server</title></head>\
<body>\
<p><a href=" url "/xterm>xterm</a>\
<p><a href=" url "/xcalc>xcalc</a>\
<p><a href=" url "/xload>xload</a>\
<p><a href=" url "/exit>terminate script</a>\
</body>\
</html>"
return tmp
}

function Bye() {
tmp = "<html>\
<head><title>Simple gawk server</title></head>\
<body><p>Script Terminated...</body>\
</html>"
return tmp
}

function RunApp(app) {
if (app == "xterm") {system("xterm&"); return}
if (app == "xcalc" ) {system("xcalc&"); return}
if (app == "xload" ) {system("xload&"); return}
if (app == "exit") {x = 0}
}

}

}
-------------本文结束感谢您的阅读-------------